Open navigation

Công văn 3787/TCT-CS Trả lời chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3787 / TCT - CS

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên


Trả lời công văn số 1027 / CT - TTra ngày 02/7/2012 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đề nghị giải đáp vướng mắc về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2012 đối với trường hợp của Công ty cổ phần vật liệu luyện kim Lửa Việt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  1. Về việc giảm thuế TNDN:


    Trường hợp Công ty cổ phần vật liệu luyện kim Lửa Việt đã được Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên thanh tra quyết toán thuế để Công ty ngừng sản xuất kinh doanh, góp toàn bộ Công ty vào thành lập Công ty TNHH liên doanh Lửa Việt Bestref (bắt đầu chính thức hoạt động từ tháng 5 / 2012) và Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã có kết luận thanh tra thuế, truy thu tiền thuế TNDN của Công ty cổ phần vật liệu luyện kim Lửa Việt vào Ngân sách Nhà nước theo quy định trước thời điểm Thông tư số 140 / 2012 / TT - BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành ngày 05/10/2012. Do đó, Công ty cổ phần vật liệu luyện kim Lửa Việt không thuộc đối tượng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 theo quy định tại Thông tư số 140 / 2012 / TT - BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính.


    Đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế của Công ty để hướng dẫn và xử lý theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN và kết luận thanh tra.


  2. Về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2012.


Do năm 2012 chưa có chính sách gia hạn nộp thuế TNDN của năm 2012 nên Công ty cổ phần vật liệu luyện kim Lửa Việt không được gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.