Open navigation

Công văn 7971/TCHQ-GSQL Công văn 7971/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu khoáng sản


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 7971 / TCHQ - GSQL

V/v xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Ngày 21/12/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 41 / 2012 / TT - BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Thông tư số 41 / 2012 / TT - BCT , Tổng cục Hải quan nhận thấy một số bất cập liên quan đến quản lý khoáng sản xuất khẩu, cụ thể như sau:


Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 41 / 2012 / TT - BCT thì doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản phải xuất trình cho cơ quan hải quan Phiếu phân tích mẫu để xác nhận sự phù hợp về tiêu chuẩn, chất lượng của lô hàng xuất khẩu, do một phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS cấp. Tuy nhiên, Thông tư số 41 / 2012 / TT - BCT chưa quy định cụ thể về thời điểm và đối tượng thực hiện lấy mẫu của lô hàng khoáng sản để gửi đi phân tích.


Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 41 / 2012 / TT - BCT thì khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản, nếu Hải quan cửa khẩu có cơ sở nghi vấn lô hàng khoáng sản xuất khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định thì vẫn có quyền cho thông quan, đồng thời tiến hành lập biên bản và lấy mẫu khoáng sản để kiểm tra lại. Việc doanh nghiệp lấy mẫu đưa đi phân tích để xác định sự phù hợp về tiêu chuẩn, chất lượng của lô hàng xuất khẩu, do một phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS cấp không có sự chứng kiến của cơ quan Hải quan và lô hàng xuất khẩu được đưa đến từ ngoài khu vực kiểm soát của cơ quan Hải quan, do đó, cơ quan Hải quan không có đủ cơ sở để xác định lô hàng được kiểm tra và xuất khẩu có đúng thực tế không. Như vậy dễ dẫn đến tình trạng doanh nghiệp lợi dụng quy định thông thoáng nêu trên để xuất khẩu khoáng sản không đạt tiêu chuẩn chất lượng đồng thời chấp nhận chịu xử phạt vi phạm hành chính. Mặt khác, theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 127 / 2013 / NĐ - CP (có hiệu lực từ ngày 15/12/2013) thay thế Nghị định số 18 / 2009 / NĐ - CP và Nghị định số 97 / 2007 / NĐ - CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thì đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa không đủ điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định thì mức xử phạt tối đa là 60.000.000 đồng.


Để đảm bảo các lô hàng khoáng sản xuất khẩu đạt tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định, tránh việc doanh nghiệp sử dụng Phiếu phân tích mẫu của lô hàng đạt tiêu chuẩn, chất lượng, xuất trình cho cơ quan Hải quan để làm thủ tục xuất khẩu lô hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản, đều phải lấy mẫu để kiểm tra lại (trừ trường hợp việc lấy mẫu phân tích trước đó đã có sự chứng kiến của cơ quan Hải quan), để đánh giá và xử lý việc xuất khẩu khoáng sản của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát về hải quan) để hướng dẫn theo thẩm quyền./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái;

  • TCHQ - Cục KTSTQ;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.