Open navigation

Quyết định 1764/QĐ-BHXH Sửa đổi Quy định quản lý chi trả chế độ bảo hiểm xã hội kèm theo Quyết định 488_QĐ-BHXH

 Hết hiệu lực: 01/07/2016 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  1764 / QĐ - BHXH 

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ  488 / QĐ - BHXH  NGÀY 23/5/2012 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI


TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM


Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số  71 / 2006 / QH11  ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;


Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số  25 / 2008 / QH12  ngày 14 tháng 11 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;


Căn cứ Nghị định số  94 / 2008 / NĐ - CP  ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số  116 / 2011 / NĐ - CP  ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  94 / 2008 / NĐ - CP ;


Căn cứ Nghị quyết số  49 / NQ - CP  ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


Căn cứ Quyết định số  04 / 2011 / QĐ - TTg  ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thông tư số  134 / 2011 / TT - BTC  ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số  04 / 2011 / QĐ - TTg ;


Theo đề nghị của Trưởng Ban Chi,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định số  488 / QĐ - BHXH  ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:


 1. Bổ sung vào cuối gạch đầu dòng thứ 2 của Điểm a, Khoản 1, Điều 10 như sau: “trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị.”

 2. Điểm c, Khoản 2, Điều 23 được sửa đổi như sau:


  “c) Trả thẻ BHYT hoặc cấp thẻ BHYT đối với BHXH huyện được phân cấp in thẻ BHYT cho người lao động mới hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng vào tháng đầu tiên nhận trợ cấp.”


 3. Điểm a, Khoản 4, Điều 23 được sửa đổi như sau:


  “a) Xuất trình sổ BHXH cho BHXH huyện nơi chi trả trợ cấp thất nghiệp để xác nhận việc hưởng chế độ BHTN và nhận thẻ BHYT mới. Trường hợp người hưởng có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp tại đại diện chi trả hoặc qua tài khoản thẻ ATM thì đăng ký với BHXH huyện.”


 4. Phần Hướng dẫn nội dung, phương pháp lập và sử dụng các mẫu biểu, sổ nghiệp vụ chi bảo hiểm xã hội (Phụ lục kèm theo Quyết định số  488 / QĐ - BHXH  ngày 23/5/2012 Ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH) được sửa đổi như sau:


  1. Mẫu số 1-CBH: đổi tên là “Danh sách người hưởng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ 12 tháng trở lên”.


  2. Mẫu số 5-CBH: “Tổng hợp số tiền đóng BHYT cho người hưởng BHXH hàng tháng”, sửa đổi mẫu biểu và hướng dẫn nội dung, phương pháp lập và sử dụng theo mẫu biểu và hướng dẫn kèm theo Quyết định này.


  3. Mẫu số 34-CBH: “Báo cáo số người giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng”, sửa đổi mẫu biểu và hướng dẫn nội dung, phương pháp lập và sử dụng theo mẫu biểu và hướng dẫn kèm theo Quyết định này.


  4. Mẫu số 35-CBH: “Báo cáo số người giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần”, sửa đổi mẫu biểu và hướng dẫn nội dung, phương pháp lập và sử dụng theo mẫu biểu và hướng dẫn kèm theo Quyết định này.


 5. Thay đổi ký hiệu biểu mẫu


 1. Thay đổi ký hiệu biểu mẫu “24-CBH” thành số “24a-CBH” tại: Điểm b, d, Khoản 1, Điều 10; Điểm a, b, c, Khoản 4, Điều 11.


 2. Thay đổi ký hiệu biểu mẫu “21-CBH” thành số “24b-CBH” tại dòng cuối cùng của Điểm b, Khoản 4, Điều 11.


 3. Thay đổi ký hiệu biểu mẫu “16-CBH” thành số “6-CBH” tại Điểm a, Khoản 2, Điều 15 và Khoản 9, Điều 16.


 4. Thay đổi ký hiệu biểu mẫu “31-CBH” thành số “32-CBH” tại: Điểm b, c, d, Khoản 3, Điều 27; Khoản 1, 2, 4, Điều 28; Điều 29.


đ) Thay đổi ký hiệu biểu mẫu “32-CBH” thành số “31-CBH” tại Điều 30.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Điểm b, Khoản 4, Điều 23 Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định số  488 / QĐ -  BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Các Bộ: LĐTB&XH, TC;

 • Hội đồng quản lý - BHXHVN;

 • TGĐ, các phó TGĐ;

 • Lưu: VT, BC (5b).

TỔNG GIÁM ĐỐC


Lê Bạch Hồng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.