Open navigation

Quyết định 1397/QĐ-TTg ngày 13/08/2013 Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án -Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1397/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 9694/BTC-HCSN ngày 25 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê”, bao gồm:

1. Dự toán kinh phí thực hiện Tiểu Đề án nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức thống kê là 16.187 triệu đồng (năm 2014: 8000 triệu đồng; năm 2015: 8.187 triệu đồng). Nguồn kinh phí: bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Dự toán kinh phí thực hiện Tiểu Đề án Trang thiết bị và phương tiện làm việc là 80.078 triệu đồng (năm 2014: 40.000 triệu đồng; năm 2015: 40.078 triệu đồng). Nguồn kinh phí: bố trí trong dự toán chi quản lý hành chính hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc quản lý và sử dụng số kinh phí trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kinh phí thực hiện Tiểu đề án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc hệ thống thống kê tập trung theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTCP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, TKBT;
 - Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.