Open navigation

Công văn 183/TCT-HTQT Áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Thụy Sỹ, Việt Nam - Italia


image src="183_TCT_HTQT_2014_Vv_Ap_dung_Hiep_dinh_thue_giua_Viet_Nam__Thuy_Sy_Viet_Nam__Italia / Image_001 .png" height="165" width="1">

BC) TAI CHINH

TONG eve TRUE


image src="183_TCT_HTQT_2014_Vv_Ap_dung_Hiep_dinh_thue_giua_Viet_Nam__Thuy_Sy_Viet_Nam__Italia / Image_002 .png" height="1" width="84">

S6: J fj /TCT-HTQT

V/v ap dl,lng Hip dinh thu€ gifra Vit Nam - Thµy Sy, Vit Nam - Italia

image src="183_TCT_HTQT_2014_Vv_Ap_dung_Hiep_dinh_thue_giua_Viet_Nam__Thuy_Sy_Viet_Nam__Italia / Image_003 .png" height="1" width="325">

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM

D9c lp - Tl! do - Hnh phuc


Ha N9i, ngay l6 thang / nam 2014Kinh gui: Cong ty SMS Thl,ly Sy va SMS Italia.


Tbng Cl,lC ThuS nhn duqc cong van s6 2013 / 02 dS thang 12 / 2013 cua Cong ty SMS Thl,ly Sy va SMS Italia (sau day gQi chung la Cong ty) c6 y kiSn d6i v&i cong van s6 3065 / TCT - HTQT ngay 19/9/2013 cua Tdng Cl,lC ThuS vs

vic hu&ng d§n vs chinh sach thuS d6i v&i thu nhp tu Hqp d6ng cung cp may m6c, thiSt bi ky gifra Cong ty va Cong ty Thep Pomina Vit Nam (sau day gQi la Hqp d6ng) theo Hip dinh tranh danh thuS hai ln (sau day gQi la Hip dinh thuS) gifra Vit Nam va Th\ly Sy / Italia . VS vic nay, T6ng C\lc ThuS c6 y kiSn nhu sau:


Can cu vao n9i dung quy dinh t?i Hqp d6ng va Hip dinh thuS gifra Vit Nam va Thl,ly Sy / Italia , T6ng C\lC ThuS da c6 cong van sd 3065 / TCT - HTQT ngay 19/9/2013 hu&ng dfui Cong ty SMS Thl,ly Sy va SMS Italia vS nghia V\l thus d6i v&i thu nhp tu ban quySn va nghia V\l thus d6i v&i ca so thuemg tru.


Truemg hqp Cong ty SMS Th\lY Sy va SMS Italia khong d6ng y v&i each giai quySt neu tren, Cong ty c6 thS giai trinh truemg hqp cua minh v&i nha chuc trach c6 thfun quySn cua Th\ly Sy / Italia theo quy dinh ti DiSu 24/25. Thu tl,lc thoa thu song phuang cua Hip dinh thuS gifra Vit Nam va Th\lY Sy / Italia .


T6ng c\lc Thus thong bao Cong ty biSt dS thvc hin./.


image src="183_TCT_HTQT_2014_Vv_Ap_dung_Hiep_dinh_thue_giua_Viet_Nam__Thuy_Sy_Viet_Nam__Italia / Image_004 .gif" height="152" width="242">

Noi 11/t{in

  • Nhu tren;

  • Cl,lc Thu€ tinh Binh Duang (d bi€t);

- Website TCT;

image src="183_TCT_HTQT_2014_Vv_Ap_dung_Hiep_dinh_thue_giua_Viet_Nam__Thuy_Sy_Viet_Nam__Italia / Image_005 .png" height="108" width="199">

image src="183_TCT_HTQT_2014_Vv_Ap_dung_Hiep_dinh_thue_giua_Viet_Nam__Thuy_Sy_Viet_Nam__Italia / Image_006 .png" height="58" width="0">

- Luu: VT, HTQT (2b).,bimage src="183_TCT_HTQT_2014_Vv_Ap_dung_Hiep_dinh_thue_giua_Viet_Nam__Thuy_Sy_Viet_Nam__Italia / Image_007 .png" height="96" width="0">

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.