Open navigation

Công văn 1939/LĐTBXH-LĐTL Giải quyết chế độ cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

BQ LAO DQNG-THUONG BINH vA xA H<)I


Sb: .)9 /LDTBXH-LDTL

V/v giai quyt ch de) cho nguai lao dc)ng khi chfrm dlrt hqp d6ng lao dc)ng

CO.NG HOA xA HO.I CHU NGHiA VIE.T NAM

D9c lp - Tl! do - Hnh phuc


Ha N(Ji, ngay ogthang 6 nam 2014


Kinh gl:ri: Sa Lao d9ng -Thuong binh va Xa h<)i tinh Yen Bai


Tra lai cong van s6 457 / SLDTBXH - LDTL ngay 21/5/2014 cua quy Sa vS vic giai quySt chS d9 cho nguai lao d<)ng khi chfun dm hqp d6ng lao d<)ng, B<? Lao d<)ng -Thuong binh va Xa h<?i c6 y kiSn nhu sau:

 1. BBi v&i cac truang hqp nguai lao d<)ng ch&m dm hqp d6ng lao d()ng tru&c thai diSm B<? lut lao d()ng nam 2012 c6 hiu lµc thi doanh nghip ap

  dvng quy djnh t?i B<? lut lao d()ng nam 1994 (sl:ra d6i, b6 sung nam 2002, 2006 va 2001) va cac van ban hu&ng <ln thi hanh cts chi tra trq cp thoi vic cho

  nguai lao d()ng. Theo d6, vic giai quySt chS d<? trq c&p thoi vic cho nguai lao d()ng duqc quy djnh nhu sau:

  1. B<? lut lao d()ng nam 1994 c6 hiu lµc thi hanh kS tir ngay 01/01/1995, theo d6 tir ngay B9 lut lao d<)ng c6 hiu lµc thi hanh, khong con

   chS d9 chuySn cong tac d6i v&i nguai lao d<)ng lam vic theo chS d9 hqp d6ng lao d()ng. Khi nguai lao d<)ng thoi vic a doanh nghip thi thµc hin ch&m dlrt

   hqp d6ng lao d<)ng va nguai sl:r dvng lao d<)ng c6 trach nhim chi tra trq c&p thoi vic cho nguai lao d<)ng theo quy djnh t?i Khoan 1 DiSu 42 cua B9 lut lao d<)ng nam 1994. Truang hqp sau d6 nguai lao d<)ng chuySn sang doanh nghip khac lam vic thi thµc hin giao kSt hqp d6ng lao d<)ng m&i.

  2. Theo quy djnh t?i diSm b DiSu 2 Thong tu s6 17 / 2009 / TT - BLDTBXH ngay 26/5/2009 thi nguai lao d<)ng lam vic a nhiSu cong ty nha nu&c do chuySn

   cong tac tru&c ngay 01 / 0111995 , thi trq c&p thoi vic duqc tinh theo thai gian lam vic a tirng cong ty nha nu&c. TiSn luong lam can cu tinh trq c&p thoi vic cho nguai lao d9ng a tirng <loanh, nghip la tiSn luong, tiSn con theo hqp d6ng lao d(mg a cong ty nha nu&c cuoi cimg. Cong ty nha nu&c cuoi cimg c6 trach

   nhim chi tra toan b9 s6 tiSn trq c&p thoi vic cho nguai lao d()ng, kS ca phn trq cfip thoi vic thu<?c trach nhim chi tra cua cong ty nha nu&c ma nguai lao d<)ng da lam vic tru&c khi chuySn cong tac tru&c ngay 01101 / 1995 , sau d6 gl:ri thong bao dS yeu cu hoan tra s6 tiSn da duqc chi tra h<). Truang hqp cong ty nha nu&c duqc chi tra h<? da chm dm ho?t d()ng thi ngan sach nha nu&c hoan tra s6 tiSn trq cfip thoi vic da duqc chi tra h9 theo hu&ng dn cua B9 Tai chinh.

  3. Cach tinh tra trq cfip thoi vic cv thS thµc hin theo quy dinh i Ngh! d!nh s6 44 / 2003 / NB - CP ngay 09/5/2003 cua Chinh phu, Nghi djnh s6 127 / 2008 / ND­ CP ngay 12112 / 2008 cua Chinh phu va Thong tu s6 17 / 2009 / TT - BLDTBXH ngay 26/5/2009 cua B<? Lao d<)ng -Thuong binh va Xa h<)i.

 2. Ngay 01111 / 2013 , B() Lao d<;mg -Thuang binh va Xa h()i da c6 cong van s6 4242 / LE & gt ;TBXH-LE>TL tra lai Van phong Chinh phu vS vic giai quySt chS de) d6i v6i nguai lao dqng chfim dtrt hqp d6ng lao d<)ng cua Cong ty tnich nhim hiiu h:;m m()t thanh vien Moi truang va Cong trinh do thi Yen Bai. Theo d6, d6i v6i truang hqp Cong ty trach nhim hiiu hn m()t thanh vien Moi truang va Cong trinh do thi Yen Bai thvc hin tai ca cfiu li san xufit kinh doanh va sp

  xSp li lao d<)ng theo QuySt djnh s6 714 / QE & gt ;-UBND ngay 20/5/2014 cua Uy ban nhan dan tinh Yen Bai, dn dSn 190 nguai lao d()ng bi mfit vic lam thi Cong ty trach nhim hiiu hn mqt thanh vien Moi truang va Cong trinh do thi Yen Bai c6 trach nhim chi tra trq cfip mfit vic lam cho nguai lao d<;mg theo quy dinh ti

  E>iSu 49 cua BQ lut lao d<)ng nam 2012.

 3. D6i v6i thai gian nguai lao d<)ng cong tac a dan vi sv nghip hoc trong quan dqi thi dS nghi quy Sa lien h v6i Be) N<)i vv hoc Be) Qu6c phong theo

chuc nang, nhim vv dS duqc hu6ng dn cv thS vS vic chi tra trq cfip thoi vic

cho nguai lao d<)ng.

image src="1939_LDTBXH_LDTL_2014_Vv_Giai_quyet_che_do_cho_nguoi_lao_dong_khi_cham_dut_hop_dong_lao_dong / Image_001 .gif" height="172" width="411">

E>S nghi quy Sa can cu vao tirng truang hqp C\l thS dS hu6ng dfui doanh nghip giai quySt chS de) trq cfip thoi vic, trq cfip mfit vic lam cho ngum lao d<)ng theo dting quy dinh phap lt./.


Nui nhn:

 • Nhu tren;

 • Cong ty TNHH MTV Mai truang va Cong trinh do thi Yen Bai (T6 31, duang Le H6ng Phong, phuang NguySn Thai H<;>c, thanh ph6 Yen Bai, tinh Yen Bai);

 • Luu VT, Y\1 LDTL.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.