Open navigation

Quyết định 1754/QĐ-BHXH Quyết định 1754/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quyết định 653/QĐ-BHXH ngày 05/06/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhâ

 Hết hiệu lực: 01/01/2014 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1754 / QĐ - BHXH 

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ  653 / QĐ - BHXH  NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU THẺ BHYT CÁ NHÂN


TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM


Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số  25 / 2008 / QH12  ngày 14 tháng 11 năm 2008;


Căn cứ Nghị định số  94 / 2008 / NĐ - CP  ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số  116 / 2011 / NĐ - CP  ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  94 / 2008 / NĐ - CP ;


Xét đề nghị của Trưởng Ban Cấp sổ, thẻ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung quy định về "số serial" của phôi thẻ bảo hiểm y tế tại Tiết 3.1.2, Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 2 của Quyết định số  653 / QĐ - BHXH  ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Tổng Giám đốc về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân như sau:


"- Dọc theo đường viền mép phải của thẻ BHYT in "số serial" của phôi thẻ BHYT màu đỏ, font Vntime, cỡ chữ từ 10 đến 12, gồm 10 ký tự:


+ 02 ký tự đầu bằng số (từ 01 đến 99) phù hợp với mã tỉnh quy định tại Quyết định số  124 / 2004 / QĐ - TTg  ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, riêng 02 ký tự đầu của phôi thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành là 97, BHXH Công an nhân dân phát hành là 98, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ phát hành là 99.


+ 08 ký tự tiếp theo bằng số (theo số tự nhiên từ 00000001 đến 99999999)".


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 3. Trưởng Ban Cấp sổ, thẻ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Các Bộ: Y tế, LĐ-TB&XH, TC, NV;

  • HĐQL (để b/c);

  • Các Phó TGĐ;

  • Lưu: VT, CST (03b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Bạch Hồng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.