Open navigation

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND Sửa đổi Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế

 Hết hiệu lực: 07/11/2016 


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  25 / 2014 / QĐ - UBND 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC HỘ TỊCH, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ  07 / 2013 / QĐ - UBND  NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;


Căn cứ Nghị định số  158 / 2005 / NĐ - CP  ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và Nghị định số  06 / 2012 / NĐ - CP  ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;


Căn cứ Nghị định số  31 / 2014 / NĐ - CP  ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;


Căn cứ Nghị định số  62 / 2009 / NĐ - CP  ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;


Căn cứ Quyết định số  93 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;


Căn cứ Thông tư số  01 / 2008 / TT - BTP  ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số  158 / 2005 / NĐ - CP  ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Căn cứ Thông tư liên tịch số  09 / 2009 / TTLT - BYT - BTC  ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số  80 / 2011 / TT - BCA  ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số  3675 / TTr - STP - HT  ngày 07 tháng 7 năm 2014,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số  07 / 2013 / QĐ - UBND  ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:


 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 3:


  “4. Quy trình liên thông thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi và Quy trình liên thông thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi được thực hiện trong tất cả các trường hợp đăng ký mới.


  Cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có quyền lựa chọn không áp dụng quy trình liên thông đối với nhóm thủ tục hành chính đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp cá nhân lựa chọn không áp dụng quy trình liên thông, việc thực hiện từng thủ tục sẽ theo quy định pháp luật hiện hành.”


 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3, Điều 6:


“2. Trình tự giải quyết hồ sơ:


 1. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cấp Giấy khai sinh cho trẻ em ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ.


 2. Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy khai sinh, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:


  • Chuyển thông tin đến Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông qua mạng điện tử: họ và tên trẻ em; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; địa chỉ thường trú của trẻ em; họ tên mẹ hoặc cha hoặc người nuôi dưỡng; nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.


  • Chuyển hồ sơ đăng ký thường trú đến Công an cấp huyện: bản sao Giấy khai sinh

   của trẻ em và các giấy tờ kèm theo được quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 5 Quy chế này.


 3. Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận thông tin qua mạng điện tử do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến Bảo hiểm xã hội và Công an cấp huyện:

  • Bảo hiểm xã hội cấp huyện xử lý hồ sơ và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trong trường hợp cá biệt (trẻ em bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo,…) Bảo hiểm xã hội cấp huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế ngay trong ngày tiếp nhận thông tin do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến.


  • Công an cấp huyện xử lý hồ sơ và thực hiện đăng ký thường trú.


 4. Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nêu tại Điểm c Khoản

này, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc sau:


 • Chuyển hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm xã

  hội cấp huyện;


 • Nhận kết quả: Thẻ bảo hiểm y tế và Sổ hộ khẩu tại Bảo hiểm xã hội và Công an cấp huyện


  3. Trả kết quả:


  Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả: Giấy khai sinh; Thẻ bảo hiểm y tế và Hộ khẩu.”


  3. Sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3, Điều 8:


  “2. Trình tự giải quyết hồ sơ:


  1. Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho trẻ em ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ và chuyển các thông tin đến Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông qua mạng điện tử: họ và tên trẻ em; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; địa chỉ thường trú của trẻ em; họ tên mẹ hoặc cha hoặc người nuôi dưỡng; nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.


  2. Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận thông tin qua mạng điện tử do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Bảo hiểm xã hội cấp huyện xử lý hồ sơ và cấp Thẻ bảo hiểm y tế. Trong trường hợp cá biệt (trẻ em bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo,…) Bảo hiểm xã hội cấp huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế ngay trong ngày tiếp nhận thông tin do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến.


  3. Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nêu tại Điểm b Khoản

 • này, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc sau:


 • Chuyển hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm xã

  hội cấp huyện;


 • Nhận kết quả: Thẻ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện.


3. Trả kết quả:

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả: Giấy khai sinh và Thẻ bảo hiểm y tế.”


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quy chế phối hợp thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số  07 / 2013 / QĐ - UBND  không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.


Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Trưởng Công an các quận, huyện, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - phường - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

 • Thường trực Thành ủy;

 • Thường trực HĐND Thành phố;

 • Ủy ban nhân dân Thành phố;

 • Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;

 • Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;

 • Văn phòng Thành ủy;

 • VPUB: các PVP;

 • Các Phòng NC-TH;

 • TTCB, TTTH;

 • Lưu: VT (CCHC-VP) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH


Lê Hoàng Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.