Open navigation

Công văn 3802/CT-TTHT Kê khai Thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3802 / CT - TTHT

V/v: Kê khai Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH Gaspetrolimex (Sài Gòn)

Địa chỉ: 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303741141

Trả lời văn bản số 0393 / PGC(SG) ngày 06/05/2014 của Công ty về việc kê khai Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với đơn vị trực thuộc; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 156 / 2013 / TT - BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế quy định:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

Trường hợp Công ty trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh có các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc trú đóng tại Tiền Giang, Bảo Lộc hoạt động kinh doanh gas (mua gas rời của nhà máy LPG Sài Gòn chiết nạp vào bình và bán) thì Công ty kê khai, nộp thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính bao gồm cả phần phát sinh của các chi nhánh.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng PC;

  • Phòng KT 3;

  • Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.