Open navigation

Công văn 4036/CT-TTHT Chi phí được trừ


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4036 / CT-TTHT

V/v : chi phí được trừ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH Nệm Ưu Việt

Địa chỉ: C5 / 6D QL1A Ấp 3, Tân Kiên, Bình Chánh, TP.HCM 

Mã số thuế: 0301412857


Trả lời văn bản số 52 / 14UV - PKT ngày 09/05/2014 của Công ty về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 218 / 2013 / NĐ - CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN:

“1. Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…

  2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

  3. Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt động phòng, chống HIV / AIDS nơi làm việc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp thanh toán theo hợp đồng mà thời điểm thanh toán khác với thời điểm ghi nhận chi phí theo quy định và các khoản chi không phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.”

Căn cứ Khoản 2.a Điều 14 Thông tư số 64 / 2013 / TT - BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, khi dịch vụ hoàn thành hoặc khi nhận tiền trước theo định kỳ, bên cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn giao cho bên mua. Trường hợp Công ty theo trình bày năm 2013 có ký hợp đồng thuê mặt bằng gửi xe với cá nhân nhưng đến năm 2014 bên cho thuê mới lập hóa đơn xuất giao cho Công ty thì khoản chi phí thuê mặt bằng năm 2013 này Công ty không được tính vào chi phí được trừ trong kỳ tính thuế năm 2013 (do không có hóa đơn trong năm 2013) và cũng không được tính vào chi phí được trừ của năm 2014 do không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • P.KT4;

  • P.PC;

  • Lưu (TTHT, HC).


KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.