Open navigation

Công văn 2392/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2392 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Tổng cục Thuế nhận được một số công văn của các đơn vị nêu vướng mắc về việc xác định thời điểm áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN ưu đãi đối với trường hợp kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dưới 12 tháng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
 • Khoản 6 Điều 15 Nghị định số 124 / 2008 / NĐ - CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy 

  định:


  “6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế.”
 • Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 124 / 2008 / NĐ - CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy 

  định:


  “4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.


  Trong năm tính thuế đầu tiên mà doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay năm đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế từ năm tính thuế tiếp theo.”


  - Khoản 5 Mục III Phần H Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 và Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:


  “5. Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang). Trường hợp, kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dưới 12 tháng thì doanh nghiệp có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc tính từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian miễn giảm thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.”

  Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát trường hợp các doanh nghiệp trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013 có kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dưới 12 tháng để hướng dẫn doanh nghiệp xác định thời điểm áp dụng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Nghị định số 124 / 2008 / NĐ - CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính nêu trên.


  Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và thực hiện./.  Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC, CST (BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu VT, CS (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.