Open navigation

Quyết định 17/QD-TCTK ngày 01/02/2012 Điều tra hoạt động xây dựng

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU TRA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia”;

Căn cứ Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành điều tra mẫu hàng quý kết quả hoạt động xây dựng của các doanh nghiệp hạch toán độc lập có hoạt động chính là xây dựng; tiến hành điều tra mẫu hàng quý và năm kết quả hoạt động đầu tư xây dựng của xã/phường/thị trấn và hộ dân cư tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Phương án ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc các doanh nghiệp hạch toán độc lập có hoạt động chính là xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn và chủ hộ dân cư được chọn vào mẫu điều tra có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và kịp thời số liệu theo phiếu điều tra.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 216/QĐ-TCTK ngày 1tháng 3 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và các biểu phần xây dựng của Quyết định số 733/2002/QĐ-TCTK ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Điều 4. Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thống kê, các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan tổ chức thực hiện theo phương án quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 6. Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng Bộ KH-ĐT (để báo cáo);
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Lãnh đạo TCTK;
 - Lưu: VT, XDĐT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.