Open navigation

Công văn 3359/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi báo cáo Bộ Tài chính


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3359/TCT-CS

V/v Chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.


Trả lời công văn số 855/CT-KTT1 ngày 14/3/2016, công văn số 363/CT-KT1 ngày 05/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về chính sách thuế TNDN sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 1. Đối với vấn đề giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012:

  • Tại tiết b, khoản 1 Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với:

   “b) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội (sau đây gọi chung là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động).”

  • Tại tiết a, khoản 3, Điều 1 Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính quy định:

   “3. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (bao gồm cả số lao động của chi nhánh và đơn vị trực thuộc) trong các lĩnh vực được giảm thuế hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều này gồm:

   a) Doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2012 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2012.

   Số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính sổ lao động sử dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư”

  • Tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03/12/2009 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội quy định về cách tính số lao động sử dụng thường xuyên như sau:

   “1. Lao động sử dụng thường xuyên của doanh nghiệp được xác định là lao động đang làm việc theo bảng chấm công của doanh nghiệp, bao gồm số lao động giao kết hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên, kể cả số lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; cán bộ quản lý doanh nghiệp và cán bộ chuyên trách của các tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.”

  • Tại khoản 5, Điều 4 Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ quy định về nguyên tắc giao khoán đất như sau:

   “5. Việc giao khoán đất phải thông qua hợp đồng, khi có tranh chấp hợp đồng được giải quyết theo quy định pháp luật về dân sự.”

  • Tại khoản 2, Điều 8 Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh quy định về hợp đồng giao khoán như sau:

   “2. Trường hợp bên nhận khoán là cán bộ, công nhân viên thì tiền lương được hưởng từ kết quả sản xuất thông qua nhận khoán và phải thực hiện đầy đủ các chế độ quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và được ghi thành khoản chi phí sản xuất trong hợp đồng khoán”

  • Tại khoản 1.2, Điểm 1, Mục III Phần I Thông tư số 102/2006/TT-BNN ngày 13/11/2006 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP nêu trên quy định về hợp đồng giao khoán như sau:

  “Hợp đồng giao khoán thực hiện theo mẫu quy định tại mẫu số 03/HĐ ban hành kèm theo Thông tư này.”

  Liên quan đến việc xác định số lao động thường xuyên để làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 1957/LĐ- TBXH-VL ngày 02/6/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 5023/BNN- QLDN ngày 25/6/2015 (Bản photo kèm theo) đã có ý kiến về vấn đề này.

  Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ các quy định nêu trên và ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xác định số lao động thường xuyên để làm cơ sở áp dụng ưu đãi giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2012 theo quy định.

 2. Đối với việc trích khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí được trừ năm 2012:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2252/TCT-CS ngày 10/6/2015 (đính kèm) trả lời vướng mắc về việc trích khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí được trừ năm 2012 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Vụ CST, PC (BTC);

 • Vụ PC (TCT);

 • Lưu: VT, CS (3b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.