Open navigation

Công văn 3583/TCT-CS Chính sách thuế xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3583/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4031/CT - KTNB ngày 5/5/2016 của Cục Thuế thành phố HCM về chính sách thuế của Công ty TNHH Xây dựng - Cơ điện Hoa Hồng (Công ty Hoa Hồng). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  • Căn cứ hướng dẫn tại Mục I Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về giá tính thuế GTGT;

  • Căn cứ hướng dẫn tại Điều 3 Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về nhận biết tài sản cố định;

  • Căn cứ hướng dẫn tại Tiết b Điểm 2.1 Khoản 2 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 và Tiết b, Tiết h Điểm 2.2 Khoản 2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

  • Căn cứ hợp đồng số 76/HĐKT ngày 27/4/2007 ký giữa Công ty Hoa Hồng và Công ty TNHH 59 (Công ty 59) về việc thuê một phần tòa nhà số 9 Đinh Tiên Hoàng - TP. HCM.

    Căn cứ các quy định nêu trên và thỏa thuận của Công ty Hoa Hồng tại hợp đồng thì:

  • Về chính sách thuế GTGT: Tại thời điểm thanh tra (hiện nay là thời điểm Công ty đang khiếu nại), hợp đồng thuê tòa nhà nêu trên đang có hiệu lực thi hành. Giữa Công ty Hoa Hồng và Công ty 59 chưa phát sinh hoạt động chuyển giao quyền sở hữu đối với các hạng mục mà Công ty đã đầu tư, lắp đặt (theo thỏa thuận tại hợp đồng). Do đó, Công ty Hoa Hồng không phải xuất hóa đơn đối với hệ thống tài sản mà Công ty đã đầu tư, lắp đặt trên tòa nhà.

  • Về chính sách thuế TNDN: Nếu các chi phí đầu tư, lắp đặt hệ thống tài sản vào tòa nhà có mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Hoa Hồng (cho thuê văn phòng) đủ điều kiện để xác định thuộc sở hữu của Công ty Hoa Hồng và đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thì được trích khấu hao các TSCĐ này vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đối với những hạng mục tài sản không đáp ứng các tiêu chuẩn là TSCĐ thì được hạch toán trực tiếp vào chi phí kinh doanh hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của Công ty Hoa Hồng trong thời gian tối đa không quá 3 năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.Nơi nhận:

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.