Open navigation

Công văn 332/LĐTBXH-KHLĐ Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 332/LĐTBXH-KHLĐ

V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017


Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị là đối tượng thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về khoa

học và công nghệ


Theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 139/BKHCN-TTKHCN ngày 17/01/2017 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ, Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc diện thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ quy định tại Thông tư 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ (danh sách đính kèm công văn này) điền các biểu mẫu thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ và gửi về Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, địa chỉ email: thongke@vista.gov.vn và về Bộ (qua Viện Khoa học Lao động và Xã hội, địa chỉ email: phongqlkh.bld@gmail.com) trước ngày 15/02/2017.


Các văn bản quy định của chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN và các bảng phân loại được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (http://www.vista.vn/; truy cập mục: Quản lý chỉ đạo điều hành, Văn bản pháp quy và Thống kê)./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Cục Thông tin KHCN quốc gia, Bộ KHCN;

  • Lưu: VT, Viện KHLĐXH.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Doãn Mậu Diệp

PHỤ LỤC


DANH SÁCH ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Công văn số 332/LĐTBXH-KHLĐ ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


TT

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ/TỔ CHỨC

THỦ TRƯỞNG

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI, FAX, EMAIL

1

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Đào Quang Vinh

2 Đinh Lễ, Hà Nội

ĐT: 04.38269699;

Fax: 04.38269733

Email: vkhld@ilssa.org.vn

2

Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Vũ Xuân Hùng

Nhà làm việc liên cơ quan của Bộ LĐ-TB&XH, 8B

Tôn Thất Thuyết, Hà Nội

ĐT: 04.39745020;

Fax: 04.39745020

3

Viện Chỉnh hình-Phục hồi chức năng

Nguyễn Quang Trung

Ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hà Nội

ĐT: 04.36242049;

Fax: 04.36242048

Email: vienchphcn@molisa.gov.vn

4

Cục An toàn lao động

Hà Tất Thắng

Nhà làm việc liên cơ quan của Bộ LĐ-TB&XH, 8B

Tôn Thất Thuyết, Hà Nội

ĐT: 04.39362950;

Fax: 04.39362920

5

Đại học Lao động - Xã hội

Hà Xuân Hùng

43 Trần Duy Hưng, Hà Nội

ĐT: 04.35566176;

Fax: 04.35566873

6

Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở Sơn Tây)

Nguyễn Hải Thanh

Hữu Nghị, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 04.33838541;

Fax: 04.33838541

7

Đại học Lao động - Xã hội cơ sở II tại TPHCM

Bùi Anh Thủy

1018 Tô Ký, TP HCM

ĐT: 08.38837801;

Fax: 08.38837218

8

Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

Trần Văn Khiêm

Phù Nghĩa, TP. Nam Định, Nam Định

ĐT: 0350.3632098;

Fax: 0350.3637994

9

Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

Hoàng Thị Minh Phương

117 Nguyễn Viết Xuân, TP. Vinh, Nghệ An

ĐT: 038.3849614;

Fax: 038.3842530

10

Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Cao Hùng Phi

73 Nguyễn Huệ, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

ĐT: 070.3838996;

Fax: 070.3821003

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.