Open navigation

Công văn 44518/CT-TTHT Kê khai hóa đơn và doanh thu

 Hết hiệu lực: 19/03/2018 


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 44518/CT-TTHT

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017Kính gửi: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

(Địa chỉ: Số 18 Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, MST: 0100105535)


Trả lời công văn số 441/MTĐT ngày 28/4/2017 của Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) hỏi về kê khai hóa đơn và doanh thu, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


 • Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017;


 • Căn cứ khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định:


  “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.


 • Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.


 • Căn cứ Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 31/12/2016 về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn TP Hà Nội.


 • Căn cứ Công văn số 291/BQLDA của Ban quản lý dự án ĐTXD ngày 4/4/2017 về việc ủy quyền thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.


Về nội dung Công ty hỏi, Cục Thuế TP Hà Nội đang có công văn báo cáo và xin ý kiến Tổng cục Thuế.


Trong thời gian báo cáo Tổng cục Thuế, để tạo điều kiện hỗ trợ cho Công ty thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn Công ty như sau:


Công ty thực hiện hạch toán riêng doanh thu, chi phí đối với hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng ủy quyền thu.

Khi thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải, dịch vụ vệ sinh môi trường của khách hàng theo ủy quyền, Công ty lập hóa đơn GTGT cho các khách hàng theo quy định.


 • Về thuế GTGT: Công ty có trách nhiệm kê khai, nộp thuế GTGT đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, dịch vụ vệ sinh môi trường theo quy định.


 • Về thuế TNDN:


+ Trường hợp Công ty nộp toàn bộ số tiền doanh thu (không bao gồm thuế GTGT) là lợi nhuận trước thuế GTGT thì Ban quản lý có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định. Công ty phải hạch toán đầy đủ doanh thu, chi phí đối với hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, dịch vụ vệ sinh môi trường.


+ Trường hợp khoản tiền Công ty nộp về cho Ban quản lý là lợi nhuận sau thuế thì Công ty có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNDN trước khi chuyển tiền về cho Ban quản lý.


Sau khi nhận được ý kiến của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ tiếp tục hướng dẫn để Công ty được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Tổng cục Thuế (để b/c);

 • Phòng Kiểm tra số 3;

 • Phòng KK&KTT;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, TTHT(2).


KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.