Open navigation

Công văn 70141/CT-TTHT Chênh lệch tỷ giá từ thu hộ chi hộ

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70141/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: VPĐD Công ty TNHH ES Networks Việt Nam tại Hà Nội
Địa chỉ: P804, tầng 8, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội,
MST: 0305543508-001


Trả lời công văn số 03102017 - 2 ngày 03/10/2017 của VPĐD Công ty TNHH ES Networks Việt Nam tại Hà Nội (sau đây gọi là VPĐD) hỏi về chênh lệch tỷ giá từ thu hộ chi hộ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông  số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

+ Tại Điều 2 sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“2. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.”

+ Tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều nàydoanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…”

+ Tại Điều 5 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khổ đầu Điều 7:

“Điều 7. Thu nhập khác

Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 7:

“9. Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá, được xác định cụ thể như sau:

Trong năm tính thuế doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cui năm tài chính, thì:

- Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào chi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, nếu phát sinh lo chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí tài chính, nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế...”

Căn cứ quy định trên, trường hợp VPĐD chi hộ tiền vé máy bay cho các chuyên gia được cử từ Công ty mẹ sang Việt Nam làm việc, sau đó Công ty mẹ hoàn trả lại khoản chi hộ này cho Công ty bằng ngoại tệ chuyển qua ngân hàng, khi VPĐD nhận lại tiền chi hộ này có phát sinh chênh lệch tỷ giá thì khoản chênh lệch tỷ giá này không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của VPĐD. VPĐD không được ghi nhận khoản chênh lệch tỷ giá này vào thu nhập (bao gồm cả thu nhập khác nếu lãi) hay chi phí (bao gồm cả chi phí tài chính nếu lỗ) khi xác định kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị VPĐD Công ty TNHH ES Networks Việt Nam tại Hà Nội liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời VPĐD Công ty TNHH ES Networks Việt Nam tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ph
òng KT1:
- Phòng Pháp chế;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.