Open navigation

Công văn 4330/BKHĐT-PTDN Hướng dẫn thực hiện chương trình, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4330/BKT-PTDN
V/v hướng dẫn thực hiện chương trình, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Thông tin và truyền thôngKhoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các Hiệp hội theo danh sách gửi kèm.

Ngày 12/6/2017, Quốc hội đã ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nh và vừa (DNNVV), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật H trợ DNNVV, thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 về trợ giúp phát triển DNNVV.

Theo đó, tại Điều 28, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP về xử lý chuyển tiếp quy định: “Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, hoạt động hỗ trợ DNNVV trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và được hưởng các hỗ trợ mới theo quy định tại Nghị định này”.

Hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết định phân b, giao dự toán ngân sách nhà nước tại Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018. Quyết định số 688/QĐ-TTg ngày 04/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018.

Căn cứ Điều 28 Nghị định 39/2018/NĐ-CP , trên cơ sở ý kiến thống nht của Bộ Tài chính tại văn bản số 7265/BTC-TCDN ngày 19/6/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ ngành, địa phương, hiệp hội tiếp tục trin khai nhiệm vụ trợ giúp đào tạo, bồi dưng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV và các văn bản pháp luật liên quan đến khi có văn bản thay thế, đảm bảo không trái với quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các đơn vị biết, thực hin./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ T
ài chính (đ phối hợp);
- Sở KH
ĐT các tnh, TP trc thuộc TW:
- Trung tâm tin h
c (để đăng ti trên cng TTĐT của Bộ KHĐT);
-
 Lưu: VT, Cục KTDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Đại Thắng

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.