Open navigation

Quyết định 414/QĐ-BKHCN Phê duyệt Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại Bộ KH&CN năm 2018

 Không còn phù hợp 

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG TẠI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/08/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;.

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2498/QĐ-BKHCN ngày 16/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Tin học là người quản lý thuê bao việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2: Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Ban Chỉ đạo ƯDCNTT (để t/h);
- Bộ QP, Bộ TTTT, Bộ NV;
- Lưu: VT, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Đại Dương

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG TẠI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao tính an toàn, bảo mật và tin cậy của văn bản điện tử khi trao đổi qua môi trường mạng, nâng cao hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, Điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy trong cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua việc sử dụng chữ ký số, đảm bảo an toàn dữ liệu cho ứng dụng thư điện tử, các Phần mềm ứng dụng khi cập nhật, trao đổi dữ liệu trên mạng.

2. Yêu cầu

Các đối tượng được cấp phát chữ ký số phải sử dụng đúng Mục đích phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, tuân thủ các quy định của Pháp luật trong bảo quản, sử dụng chữ ký s.

Các văn bản thông tin chính thức được trao đổi bằng hình thức điện tử trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; giữa các đơn vị thuộc Bộ với các Sở Khoa học và Công nghệ và các Bộ, Ban, Ngành liên quan đều phải được sử dụng chữ ký số.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi triển khai

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. ng dụng triển khai

- Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và Điều hành của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Các văn bản trao đổi bằng hình thức điện tử hoặc công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ dưới dạng tệp tin *.PDF.

3. Đối tượng triển khai

Chữ ký số được cấp phát cho cá nhân hoặc chữ ký số tập thể (tổ chức):

- Chữ ký số cho cá nhân được cấp cho các đối tượng là Lãnh đạo, chuyên viên tại các đơn vị thuộc Bộ.

- Chữ ký số cho tổ chức được cấp cho các đơn vị trực thuộc Bộ.

4. Thời gian triển khai:

- Thời gian triển khai: 2018.

5. Tập huấn chuyển giao (chi tiết trong Phụ lục kèm theo)

- Tổ chức 01 lớp cho văn thư, Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật của Trung tâm Công nghệ thông tin (để hỗ trợ người sử dụng trong quá trình triển khai).

- Tổ chức 01 lớp cho văn thư, Lãnh đạo Văn phòng Bộ.

- Tổ chức 01 lớp cho văn thư các đơn vị thuộc Bộ;

- Tổ chức 01 lớp cho Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Thực hiện trách nhiệm của đơn vị quản lý thuê bao chứng thư số được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền.

- Làm đầu mối giúp Bộ KH&CN, tổ chức làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp phát (danh sách biểu mẫu tại phụ lục 02), triển khai và ứng dụng chữ ký số tại Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu quả.

- Xây dựng Phần mềm quản lý chứng thư số tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng chữ ký số trong cơ quan Bộ.

- Kiểm tra, hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho các đơn vị đã triển khai.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phân bổ kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.

3. Văn phòng Bộ

- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin đẩy mạnh triển khai Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ. Lồng ghép các tiêu chí sử dụng chữ ký số vào bộ tiêu chí đánh giá về cải cách thủ tục hành chính.

4. Các đơn vị trực thuộc Bộ

- Căn cứ nội dung Kế hoạch, chủ động tham gia và tổ chức triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị mình. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, chuyển giao, quản lý và sử dụng chứng thư số.

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG TẠI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 414/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Hình thức triển khai

A

Đợt 1. Triển khai tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Khoa học và Công ngh

Quý I, II /2018

 

1

Hoàn thiện hồ sơ thủ tục triển khai chữ ký số theo yêu cầu của Ban cơ yếu Chính phủ:
- Cung cấp thông tin của đơn vị, cá nhân trong việc cấp phát chữ ký số;
- Trung tâm Công nghệ thông tin tổng hợp văn bản đề nghị cấp/gia hạn chứng thư số và gửi Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp phát chữ ký số.

Tháng 3/2018

Phiếu đăng ký

2

Xây dựng Phần mềm quản lý chứng thư số tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 3, 6/2018

Xây dựng Phần mm.

3

Cấp phát chữ ký số cho đơn vị, cá nhân.

Tháng 4/2018

Phiếu bàn giao

4

Tổ chức đào tạo và triển khai cho văn thư, lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin.

Tháng 4/2018

Tại Hà Nội

5

Tổ chức triển khai hoạt động gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số đã được cấp phát.

Sau khi triển khai

 

6

Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng chữ ký số phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Sau khi triển khai

 

B

Đợt 2: Trin khai tại Văn phòng Bộ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Quý III/2018

 

1

Hoàn thiện hồ sơ thủ tục triển khai chữ ký số theo yêu cầu của Ban cơ yếu Chính phủ:
- Cung cấp thông tin của đơn vị, cá nhân trong việc cấp phát chữ ký số;
- Trung tâm Công nghệ thông tin tổng hợp văn bản đề nghị cấp/gia hạn chứng thư số và gửi Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp phát chữ ký số.

Tháng 7/2018

Phiếu đăng ký

2

Cấp phát chữ ký số cho đơn vị, cá nhân.

Tháng 8/2018

Phiếu bàn giao

3

Tổ chức đào tạo và triển khai cho văn thư, lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin.

Tháng 8/2018

Tại Hà Nội

4

Tổ chức triển khai hoạt động gửi, nhn văn bản điện tử có chữ ký số đã được cấp phát.

Sau khi triển khai

 

5

Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng chữ ký số phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Sau khi triển khai

 

C

Đợt 3. Triển khai tại các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Quý IV

 

1

Hoàn thiện hồ sơ thủ tục triển khai chữ ký số theo yêu cầu của Ban cơ yếu Chính phủ:
- Cung cấp thông tin của đơn vị, cá nhân trong việc cấp phát chữ ký số;
- Trung tâm Công nghệ thông tin tổng hợp phiếu và gửi Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp phát chữ ký số.

Tháng 9/2018

Phiếu đăng ký

2

Cấp phát chữ ký scho các đơn vị, cá nhân.

Tháng 10/2018

Phiếu bàn giao

3

Tổ chức đào tạo và triển khai cho văn thư, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tháng 10, 11/2018

Tại Hà Nội

4

Tổ chức triển khai hoạt động gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số đã được cấp phát.

Sau khi triển khai

 

5

Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng chữ ký sphục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Sau khi triển khai

 

D

Tổng kết đánh giá kết quả triển khai chữ ký số chuyên dùng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018 và phương hướng, kế hoạch triển khai năm 2019.

12/2018

Tổ chức hội thảo, báo cáo kết quả triển khai.

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.