Open navigation

Công văn 4291/CĐ-BHXH ngày 25/10/2018 Thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 Không còn phù hợp 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4291/CĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

CÔNG ĐIỆN KHẨN

VỀ VIỆC THU, NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ĐIỆN:

Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiện nay, việc trích, nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại một số đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng chưa kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định. Tính đến hết ngày 30/9/2018, tổng số tiền chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN chiếm khoảng 5,8% so với kế hoạch thu, trong đó số tiền ngân sách nhà nước chưa chuyển khoảng 2,7% so với kế hoạch thu BHYT. Để khắc phục tình trạng trên, nhm phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Ngành, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Đôn đốc đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn trích nộp đầy đủ số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN phát sinh đến hết tháng 10/2018 và những tháng tiếp theo.

2. Tổng hợp, đối chiếu và đề nghị cơ quan tài chính, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT chuyển hết số tiền phải đóng BHYT đến hết quý III/2018, đồng thời chuyển ít nhất 80% số tiền BHYT phải đóng quý IV/2018 đối với phần ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT trước ngày 31/10/2018.

3. Hằng ngày, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về BHXH Việt Nam (Ban Thu) để tổng hợp, báo cáo./.


Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: Thu, TCKT, KHĐT, TTKT;
 - BHXH các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, BT (02b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thị Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.