Open navigation

Quyết định 1552/QĐ-TCHQ Kế hoạch triển khai giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của VN từ 2019-2021

 Hết hiệu lực: 16/06/2020 


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1552/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH


BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO XẾP HẠNG CHỈ SỐ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUA BIÊN GIỚI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019-2021


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;


Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;


Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;


Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020;


Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-BTC ngày 27/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021


Xét đề nghị của Lãnh đạo Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Tổng cục Hải quan triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021.


Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và các hoạt động liên quan được phân công trong Kế hoạch, tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch. Tổng hợp, đánh giá tình hình, định kỳ hàng quý và năm báo cáo Tổng cục Hải

quan (qua Ban Cải cách hiện đại hóa trước ngày 15 tháng cuối quý) về kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Đ/c Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/c);

  • Đ/c Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);

  • Văn phòng Bộ Tài chính (để theo dõi);

  • Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);

  • Lưu: VT, CCHĐH (05b)


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.