Open navigation

Công văn 500/CNTT-PM Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 500/CNTT-PM
V/v triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện kế hoạch triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội (Hệ thống SMS), Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm) đã có công văn số 330/BHXH- CNTT ngày 03/04/2019 và công văn số 393/BHXH-CNTT ngày 16/04/2019. Được sự đồng của Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, để tiếp tục đáp ứng các yêu cầu quản lý của Ngành cũng như đem lại sự minh bạch, công khai đối với người dân và doanh nghiệp, Trung tâm tiếp tục triển khai các nội dung như sau:

1. Triển khai tin nhắn tiếng Việt không dấu

Hệ thống SMS đã thực hiện triển khai tin nhắn tiếng Việt có dấu bắt đầu từ ngày 03/04/2019. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Trung tâm đã nhận được một số phản hồi về việc tin nhắn do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đi bị lỗi font chữ gây khó khăn khi đọc nội dung tin nhắn (Nguyên nhân của việc này có thể do nhà mạng di động hoặc do một số loại điện thoại không hỗ trợ tiếng Việt có dấu). Để khắc phục vấn đề này, Trung tâm sẽ triển khai gửi tin nhắn tiếng Việt không dấu đối với tất cả các loại tin nhắn.

2. Triển khai tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT:

Để cung cấp thông tin cho người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT, Trung tâm triển khai bổ sung tin nhắn gửi thông báo số tiền được BHXH chi trả:

- Thời gian gửi: Sau khi nhận được dữ liệu đề nghị thanh toán tiền BHYT từ cơ sở y tế, hệ thống phần mềm Giám định BHYT tự động gửi tin nhắn đến số điện thoại của người tham gia BHYT khi đi khám bệnh.

- Số điện thoại gửi tin: được lấy theo Mã thẻ BHYT từ Phần mềm Thu và Quản lý Sổ thẻ.

- Nội dung tin nhắn gửi (ví dụ):

Trường hợp điều trị theo đợt (từ ngày - đến ngày):

Ma the BHYT: GD4525220097290 duoc Benh vien da khoa tinh Binh Dinh de nghi BHXH thanh toan so tien 97.460.15 d trong thoi gian dieu tri tu ngay 09/12/2018 den ngay 13/12/2018. Tran trong cam on!

Trường hợp điều trị trong ngày:

Ma the BHYT: GD4797933351079 duoc Trung tam y te quan Binh Tan de nghi BHXH thanh toan so tien 82.000 d kham ngay 08/01/2019. Tran trong cam on!

3. Thời gian triển khai: bắt đầu từ ngày 15/05/2019.

Trung tâm thông báo để BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (BHXH các tỉnh) được biết và tổ chức triển khai trong phạm vi quản lý. Yêu cầu BHXH các tỉnh không thực hiện việc gửi tin nhắn trùng với các nội dung tin nhắn mà BHXH Việt Nam triển khai. Trong trường hợp BHXH các tỉnh có nhu cầu gửi tin nhắn khác với nội dung nêu trên, đề nghị BHXH các tỉnh báo cáo về Trung tâm để Trung tâm tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ngành.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- PTGĐ Trần Đình Liệu (để b/c);
- PTGĐ Đào Việt Ánh (để b/c);
- Các đơn vị: TCKT, PC, THU, ST, CSXH, CSYT, GĐB, TTTT (để p/h);
- Phòng KHDA;
 - Lưu: VT, PM.

GIÁM ĐỐC
Lê Nguyên Bồng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.