Open navigation

Công văn 1232/BHXH-CNTT ngày 18/04/2019 Hướng dẫn thực hiện xem lịch sử khám chữa bệnh bằng việc xác thực qua tin nhắn OTP

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1232/BHXH-CNTT

V/v hướng dẫn thực hiện xem lịch sử KCB bằng việc xác thực qua tin nhắn OTP

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế về việc quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo bảo mật, an toàn, an ninh của cơ sở dữ liệu thông tin thẻ bảo hiểm y tế và dữ liệu điện tử của người khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế đã được chuyển lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, BHXH Việt Nam đã có công văn số 1090/QĐ-BHXH ngày 05/4/2019 về việc bảo mật thông tin của người sử dụng và công văn số 1130/BHXH-CNTT ngày 10/4/2019 về việc cung cấp danh sách cán bộ được phân quyền xem dữ liệu lịch sử KCB.

Cán bộ sau khi được phân quyền xem dữ liệu lịch sử KCB trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế sẽ được nhận được tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký với cơ quan BHXH. Nội dung tin nhắn: “Bạn đã được cấp quyền xem lịch sử KCB trên Cổng tiếp nhận Hệ thống thông tin giám định BHYT”.

BHXH Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp, hướng dẫn các cơ sở KCB thuộc địa bàn thực hiện xem lịch sử KCB bằng việc xác thực qua tin nhắn OTP theo hướng dẫn tại Phụ lục gửi kèm theo công văn.


Nơi nhận:
Như trên;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị: CSYT, GĐB, GĐN, TT;
 - Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn


PHỤ LỤC

(Gửi kèm theo công văn số 1232/BHXH-CNTT ngày 18/4/2019 của BHXH Việt Nam)

Bước 1. Truy cập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn) với user và mật khẩu đã được BHXH Việt Nam cấp.

Bước 2. Chọn Thông tuyến Khám chữa bệnh\Quản lý thông tuyến để tra cứu thông tin của người tham gia bảo hiểm y tế.

Bước 3. Để xem lịch sử KCB của người tham gia bảo hiểm y tế, cán bộ sử dụng nhập mã số bảo hiểm xã hội của mình vào ô Mã BHXH.

Bước 4. Chọn nút Lấy OTP và chờ tin nhắn có mã OTP được gửi đến số điện thoại mà cán bộ sử dụng đã đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 5. Điền mã số xác nhận OTP trong tin nhắn nhận được để xem lịch sử KCB.

Lưu ý: Nếu trong vòng 30 phút người dùng không thực hiện tra cứu thì mã OTP sẽ hết hiệu lực và phải tiến hành lấy lại mã OTP.

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.