Open navigation

Công văn 5378/BNV-CCVC Tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước

BỘ NỘI VỤ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 5378/BNV-CCVC
V/v tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương

Đ khc phục những bt cập trong quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Bộ Chính trị (tại Công văn số 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng) và Thtướng Chính ph(tại Công văn số 1480/VPCP-TCCV ngày 05/6/2019 của Văn phòng Chính phủ) đã đồng ý chtrương cho phép các địa phương thực hiện xét đặc cách đối với số giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo him xã hội bt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trong chtiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyn dụng. Đthống nht việc thực hiện chtrương này, Bộ Nội vụ đề nghị Chtịch y ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương:

1. Theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hưng dẫn thi hành thì Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về công tác tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. Do vậy, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chđạo rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và căn c chtiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) chưa sử dụng để quyết định việc tuyển dụng đặc cách đối với nhóm đối tượng này theo chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính ph.

2. Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo him xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chtiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

3. Việc tuyển dụng đặc cách đối với đối tượng nêu tại Khoản 2 Công văn này phải bảo đảm các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lp, bảo đảm công khai, minh bạch.

4. Sau khi thực hiện tuyn dụng đặc cách đối với đối tượng nêu tại Khoản 2 Công văn này, nếu vẫn còn ch tiêu biên chế giáo viên thì thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức và văn bản hưng dẫn thi hành.

5. Đối với các địa phương đã thực hiện tuyển dụng đặc cách đi tượng nêu tại Khoản 2 Công văn này và thực hiện tuyển dụng theo quy định ca pháp luật về viên chức đủ s ch tiêu biên chế giáo viên được giao mà vẫn còn giáo viên hợp đồng lao động thì chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời phn ánh về Bộ Nội vụ đtổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Thủ tướng Ch
ính phủ (để báo cáo);
 - Phó TTg thường tr
c Chính phủ Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng;
 - B
 Giáo dục và Đào tạo (đ biết);
 - S
 Nội vụ các tnh, TP trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, CCVC (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Thừa

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.