Open navigation

Công văn 3974/BHXH-PC Hướng dẫn thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3974/BHXH-PC

V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Ngày 07 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1291/QĐ- TTg phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện, cấp xã. Theo đó, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện bao gồm 09 TTHC. Để thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nhiệm vụ sau:


 1. Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện niêm yết Danh mục TTHC tại Phụ lục 1 (đính kèm) và nội dung cụ thể của từng TTHC (theo nội dung liên quan tại các quyết định công bố TTHC của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).


 2. Xây dựng quy trình nội bộ tiếp nhận, giải quyết 09 TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện.


 3. Bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện đáp ứng tiêu chuẩn tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.


 4. Căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, chủ động rà soát, đề xuất các TTHC khác có thể thực hiện liên thông hoặc đề xuất bổ sung các TTHC khác có thể tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện, báo cáo BHXH Việt Nam và UBND cấp tỉnh xem xét trình Thủ tướng Chính phủ.


 5. Lồng ghép nội dung báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC được đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện vào Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC hàng quý gửi BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế).

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện các nội dung trên, báo cáo kết quả triển khai thực hiện trước ngày 20/12/2019. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) để hướng dẫn./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Văn phòng Chính phủ (để b/c);

 • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;

 • Tổng Giám đốc (để b/c);

 • Các Phó Tổng Giám đốc;

 • Lưu: VT, PC.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đào Việt Ánh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.