Open navigation

Công văn 2118/BHXH-CNTT ngày 30/06/2020 Đôn đốc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2118/BHXH-CNTT

V/v đôn đốc thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có công văn số 149/BHXH-CNTT ngày 15/01/2020 và công văn số 680/BHXH-CNTT ngày 04/03/2020 về việc liên thông dữ liệu khai sinh với Bộ Tư pháp, hiện nay đã có 60/63 tỉnh, thành phố thực hiện việc liên thông dữ liệu khai sinh và cấp thẻ BHYT, đạt tỷ lệ 95%. Để triển khai việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông với Bộ Tư pháp được kịp thời, không còn tình trạng hồ sơ cấp thẻ trẻ em bị chậm trễ (chi tiết tình hình tồn động cấp thẻ BHYT dành cho trẻ em dưới 6 tuổi như Phụ lục 1 kèm theo), BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Bổ sung, khai báo, kiểm tra và rà soát lại thông tin nơi làm việc của đơn vị thu, cấp thẻ: Tỉnh, Huyện, Xã theo hướng dẫn chi tiết tại phụ lục 2 gửi kèm công văn số 680/BHXH-CNTT ngày 04/03/2020, tránh tình trạng lỗi không tạo được hồ sơ trên phần mềm Giao dịch điện tử do chưa khai báo đầy đủ thông tin trên.

2. BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện theo dõi, đôn đốc để việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông với Bộ Tư pháp được thực hiện kịp thời, đúng thời hạn (Chỉ nhận hồ sơ điện tử qua liên thông để tránh việc trùng nhân khẩu; Hồ sơ đã chuyển sang phần mềm TNHS phải thực hiện xử lý đúng theo quy định của Ngành tránh tình trạng trả thẻ BHYT chậm, muộn, sai sót khi thống kê trên hệ thống).

3. Ký quy chế phối hợp với Sở Tư pháp của địa phương để triển khai liên thông dữ liệu trên phạm vi toàn tỉnh.

Yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và các nội dung trong công văn số 149/BHXH-CNTT ngày 15/01/2020 và công văn số 680/BHXH-CNTT ngày 04/03/2020 đồng thời gửi báo cáo tình hình triển khai về BHXH Việt Nam trước ngày 10/07/2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị BHXH các tỉnh phản ánh về BHXH Việt Nam (Nguyễn Thị Hồng Phúc, Phòng Quản lý dữ liệu Trung tâm Công nghệ thông tin, địa chỉ mail phucnth@vss.gov.vn, sđt: 04.37753943) để được hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ Trần Đình Liệu;
- Các đơn vị: THU, ST;
 - Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Phạm Lương Sơn

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.