Open navigation

Công văn 3851/TCT-CS Giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 3851/TCT-CS
V/v: giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1221/CTHAG-NVDTPC của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô phục vụ tiêm chủng và lấy mẫu xét nghiệm. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 2 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ điểm d khoản 3 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP-BTC ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với xe ô tô mà tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp có ghi loại xe: “ô tô phục vụ tiêm chủng và lấy mẫu xét nghiệm lưu động” khi chủ tài sản xe ô tô nêu trên đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không có cơ sở đ xem xét miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để báo cáo);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC, QLT DNNCN (TCT);
 -
 Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.