Open navigation

Công văn 5160/BTC-QLKT Bổ nhiệm chức danh trưởng phòng kế toán

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 5160/BTC-QLKT
V/v Bổ nhiệm chức danh trưởng phòng kế toán

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Công ty Điện lực Bạc Liêu

Trả lời kiến nghị về việc bổ nhiệm trưởng phòng tài chính kế toán của Công ty Điện lực Bạc Liêu trên cổng thông tin điện tử của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Luật kế toán số 88/2015/QH13 (khoản 1 Điều 53) quy định kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Theo đó, tất cả các doanh nghiệp đều phải bố trí kế toán trưng trừ các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán).

Việc bố trí người làm kế toán trưởng có thể được thực hiện dưới hình thức bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc thuê dịch vụ kế toán trưởng của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán.

Đ thực hiện được vai trò là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị kế toán, Luật kế toán cũng đã quy định kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, về kinh nghiệm thực tế để giúp cho việc tổ chức công tác kế toán tại đơn vị kế toán tuân thủ đúng quy định của pháp luật về kế toán. Đồng thời, ngoài các trách nhiệm tại Điều 55 của Luật thì kế toán trưởng trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán. Theo đó, kế toán trưởng tại các doanh nghiệp này có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng.

Pháp luật kế toán hiện hành không có bất kỳ quy định nào về chức danh trưởng phòng kế toán của đơn vị kế toán (tiêu chuẩn, điều kiện, trách nhiệm và quyền hạn) và cũng không quy định trưởng phòng kế toán là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị kế toán nên không có quy định về bổ nhiệm trưởng phòng kế toán của các đơn vị kế toán. Như vậy, theo quy định của pháp luật kế toán thì nghiệp, có toàn bộ quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật kế toán để tổ chức thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, kính chuyển Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Cục TCDN;
- Văn phòng Chính phủ;
 - VCC
I;
 - Lưu: VT, Cục QLKT. (10).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trịnh Đức Vinh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.