Open navigation

Công văn 189/BKHĐT-ĐKKD ngày 09/01/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/BKHĐT-ĐKKD

V/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Tổng Cục thuế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản số 15105/CT-QLN ngày 18/12/2019 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (sao gửi kèm). Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 31 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế năm 2012 thì: “Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề”.

Theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 7 Điều 14 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Quý Tổng cục chỉ đạo cơ quan quản lý thuế ở địa phương thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
 - Lưu: VT, ĐKKD (GSV4)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Nguyễn Đức Tâm

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.