Open navigation

Công văn 14434/BTC-CST ngày 20/12/2021 Thực hiện Thông tư 106/2021/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14434/BTC-CST

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 106/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 26/11/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư số 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 85/2019/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về 09 khoản phí, lệ phí:

a) Sửa đổi tên khoản phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (tại điểm a khoản 1 Điều 1).

b) Bổ sung hướng dẫn phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường để thực hiện quy định tại Điều 45 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (tại điểm b khoản 1 Điều 1).

c) Sửa đổi nội dung hướng dẫn về nguyên tắc xác định mức thu 07 khoản phí, lệ phí: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (tại điểm c khoản 3 Điều 1); Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (tại điểm a khoản 3 Điều 1); Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tại điểm b khoản 3 Điều 1); Phí đăng ký giao dịch bảo đảm (tại điểm d khoản 3 Điều 1); Lệ phí đăng ký cư trú (tại điểm đ khoản 3 Điều 1); Lệ phí hộ tịch (tại điểm e khoản 3 Điều 1); Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại điểm e khoản 3 Điều 1).

d) Bỏ nội dung hướng dẫn về căn cứ xác định mức thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân (tại khoản 2 Điều 2).

2. Bổ sung hướng dẫn về xác định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến (tại khoản 2 Điều 1); sửa đổi hướng dẫn khai, nộp phí, lệ phí hiện nay thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (tại khoản 5 Điều 1).

3. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Phí và lệ phí quy định: “y ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền; khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, thẩm định đề án thu phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”, Bộ Tài chính đề nghị:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng, thẩm định đề án thu phí, lệ phí và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí được hướng dẫn sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 106/2021/TT-BTC theo thẩm quyền, phù hợp với quy định tại Luật Phí và lệ phí, quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn tại Thông tư số 106/2021/TT-BTC. Trong đó, đặc biệt lưu ý đối với quy định về khoản phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Cảm ơn sự phối hợp công tác của quý cơ quan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Bộ trưởng (
để báo cáo);
 - Bộ Tài nguyên và Môi trường
;
- Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Lưu: VT, CST (CST5) (
 b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Vũ Thị Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.