Open navigation

Công văn 4181/TCT-KK Báo cáo tình hình quản lý thu thuế vãng lai đối với nhà thầu phụ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 4181/TCT-KK
V/v thu thuế GTGT vãng lai

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 789/CT-TTKT2 ngày 16/9/2020 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc báo cáo tình hình quản lý thu thuế vãng lai đối với nhà thầu phụ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 27 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì ngân hàng thương mại có nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến khấu trừ, trích tiền để nộp thuế từ tài khoản của người nộp thuế mở tại ngân hàng như sau:

“... 3. Khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ Việt Nam.

4. Trích tiền để nộp thuế từ tài khoản của người nộp thuế, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.

... 6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.

Do vậy, Tổng cục Thuế không có căn cứ để có ý kiến bổ sung quy định cho các ngân hàng có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi nhà thầu chính thực hiện thanh toán cho các nhà thầu phụ đối với công trình xây dựng như đề xuất của Cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.