Open navigation

Công văn 14837/BTC-CST ngày 27/12/2021 Mức thu lệ phí trước bạ của ô tô pick-up

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14837/BTC-CST

V/v mức thu lệ phí trước bạ của ô tô pick-up

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Ô tô Isuzu Việt Nam;
(Địa chỉ: 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò vấp, TP. Hồ Chí Minh)
- Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA).
(Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Đào Duy Anh, số 9 Đào Duy Anh, Quận Đ
ng Đa, TP. Hà Nội)

Trả lời Công văn số 1495/2021/IVC ngày 16/11/2021 của Công ty TNHH Ô tô Isuzu Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) và Công văn số 112502/2021/VAMA ngày 25/11/2021 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) về việc mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) của ô tô pick-up chở hàng cabin đơn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về LPTB) quy định:

Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 2%.

Riêng:

a) Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung tại điểm này.

Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, Ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

b) Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuốngÔ tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.”

Việc quy định mức thu LPTB đối với ô tô pick-up tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP là đồng bộ với quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271:2003 ngày 01/01/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ về phân loại ô tô theo mục đích sử dụng và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ - QCVN 41:2016/BGTVT được ban hành theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể:

- Tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271:2003 (được sửa đổi tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2:2010) quy định ô tô được phân thành 3 nhóm, gồm: (i) Ô tô chở người (ô tô con, ô tô khách, ô tô chở người chuyên dùng, ô tô pick-up chở người...); (ii) Ô tô chở hàng - ô tô tải (ô tô tải thông dụng, ô tô tải tự đổ, ô tô tải VAN, ô tô pick-up chở hàng...); (iii) Ô tô chuyên dùng các loại. Đng thời, tại mục 3.2.7, mục 3.2.8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271:2003 quy định Ô tô pick-up chở hàng gồm: Ô tô pick-up chở hàng cabin đơn và Ô tô pick-up chở hàng cabin kép.

- Tại mục 3.31 Điều 3 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT quy định:

“3.31. Xe bán tải (xe pick-up) có kết cấu thùng chở hàng đi liền với thân xe, có khối lượng chuyên chở cho phép xác định theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống thì được xem là xe con.

Tuy nhiên, ngày 31/12/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ - QCVN 41:2019/BGTVT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020), thay thế Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT. Theo đó, tại mục 3.24 Điều 3 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT quy định:

“3.24. Xe bán tải (xe pick-up), xe tải VAN có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg, xe 3 bánh có khối lượng bản thân lớn hơn 400 kg, trong tổ chức giao thông, được xem là xe con.

Do đó, tại khoản 5 Điều 8 dự thảo Nghị định (đang trình Chính phủ) chỉ sửa đổi quy định về khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông đối với ô tô pick-up, xe tải VAN từ “nhỏ hơn 1.500kg” thành “nhỏ hơn 950kg” nhằm thống nhất quy định về ô tô pick-up “được xem là xe con” quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ - QCVN 41:2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông Vận tải (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, thay thế Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT).

Như vậy, việc quy định mức thu LPTB đối với xe pick-up phân biệt theo loại ô tô pick-up chở người và ô tô pick-up chở hàng (không phân biệt ô tô pick-up cabin đơn hay cabin kép) như tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ và tại điểm b khoản 5 Điều 8 dự thảo Nghị định về LPTB mà Bộ Tài chính đang trình Chính phủ là phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271:2003 (được sửa đổi tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2:2010) quy định việc phân loại ô tô theo mục đích sử dụng của Bộ Khoa học và Công nghệ và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ - QCVN 41:2019/BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo tính đồng bộ giữa pháp luật về đăng kiểm, quản lý phương tiện giao thông đường bộ với công tác triển khai thu LPTB của cơ quan thuế, đảm bảo phù hợp thực tế và mục đích sử dụng của loại xe này.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Ô tô Isuzu Việt Nam và VAMA được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, Vụ CST(4).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
 PHÓ VỤ TRƯỞNG

 Nguyễn Thành Hưng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.