Open navigation

Công văn 11/CĐ-TCT ngày 31/12/2021 Áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CĐ-TCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN ÁP DỤNG MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHIÊN LIỆU BAY THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2021/UBTVQH15 NGÀY 31/12/2021 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIỂU MỤC 2 MỤC I BIỂU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 579/2018/UBTVQH14 NGÀY 26/9/2018 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ BIỂU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 1148/2020/UBTVQH14

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ điện:

 

- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Các Vụ, Đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế.

Ngày 31/12/2021, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14. Tại Điều 1 Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 nêu trên quy định: mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 1.500 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022; mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 nêu trên nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (để báo cáo);
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đ
ể phối hợp chỉ đạo thực hiện);
 - Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Xuân Bách

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.