Open navigation

Công văn 14970/BTC-QLKT ngày 29/12/2021 Nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai theo Nghị định 78_2021_NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14970/BTC-QLKT

V/v Nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai theo nghị định số 78/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Omron Việt Nam (Công ty)

Trả lời công văn số OM.15122021 ngày 15/12/2021 của Quý Công ty về nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về tổng giá trị tài sản trên Báo cáo tài chính theo Mẫu số B01-DN:

Tại điểm a, b, c khoản 1.4 Điều 112 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:

“a) Tài sản ngắn hạn (Mã số 100)

Tài sản ngắn hạn phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền, có thể bán hay sử dụng trong vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác. Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150.

b) Tài sản dài hạn (Mã số 200)

Chỉ tiêu này phản ánh trị giá các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn là các tài sản có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo, như: Các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác. Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260.

c) Tổng cộng tài sản (Mã số 270)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng trị giá tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200.”

Do đó, tổng giá trị tài sản là giá trị chỉ tiêu Tổng cộng tài sản (Mã số 270) trên Báo cáo tài chính- Mẫu số B01-DN (Bảng cân đối kế toán), bao gồm Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn.

2. Quy định về kỳ kế toán năm

Tại điểm a khoản 1 Điều 12 Luật kế toán 2015 quy định:

“a) Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế;”

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Quý Công ty có đặc thù về tổ chức, hoạt động thì kỳ kế toán năm của Quý Công ty từ 1/4 đến 31/3 năm kế tiếp là phù hợp với quy định về kỳ kế toán của Luật kế toán 2015.

Về mức đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai dựa theo “báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm của tổ chức báo cáo với cơ quan thuế” quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021, đề nghị Quý Công ty liên hệ với đơn vị chủ trì Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
 - Lưu VT, Cục QLKT (5b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trịnh Đức Vinh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.