Open navigation

Công văn 4325/TCT-CS Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 4325/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh;
- Công ty TNHH xây dựng công nghiệp Olympia.
(Đ/c: Số 9, Đường Hạ Long, Phường Bãi cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6544/CTQNI-TTKT2 ngày 20/08/2021 của Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh và công văn số 321/2021/CV/OIC-KTTC ngày 29/9/2021 của Công ty TNHH xây dựng công nghiệp Olympia (gọi tắt là Công ty) về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật thuế TNDN;

- Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 2, Khoản 1 Điều 3 và Điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi kết thúc hợp đồng, Công ty phải tính toán xác định chính xác số chi phí thực tế căn cứ các hóa đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn số đã trích trước) hoặc giảm chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) vào kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng.

Đối với khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, theo thỏa thuận giữa các bên, sau khi các khoản nợ tạm ứng được chuyển thành nợ phải thu thì mới thực hiện trích lập dự phòng theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 của Bộ Tài chính. Các khoản trích lập dự phòng đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh căn cứ văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và hồ sơ thực tế để xử lý theo đúng quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
- PTCTr Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Các đơn vị: CST, PC, TCDN (BTC);
- Vụ PC (TCT);
 -
 Lưu: VT; CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.