Open navigation

Công văn 1046/CTTPHCM-TTHT ngày 05/02/2021 Chính sách thuế

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. H
 CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1046/CTTPHCM-TTHT

V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021 

Kính gửi: Công ty TNHH Atomy
Địa chỉ: Phòng số 2, Tầng trệt,Tòa nhà Broadway E, số 2 Bertrand Russell, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
 Mã số thuế: 0314100855

Trả lời văn bản số 001/20/CV-ATM ngày 22/12/2020 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế Thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định về xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

“3. Tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

a) Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế;

b) Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm a khoản này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm a khoản này. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ;

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày, Công ty thực hiện vay vốn ngắn hạn từ Công ty mẹ (tại Hàn Quốc), Công ty chưa phát sinh doanh thu trong năm 2019, khi xác định tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của Công ty nhỏ hơn 0 thì toàn bộ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế của Công ty không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong năm 2019 và chi phí lãi vay trên không được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo.

Cục Thuế Thành phố thông báo Chi cục Thuế biết và căn cứ hồ sơ cụ thể để hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TT-KT6;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT.
 2930-25/12/20/CST/ntrang3 (5b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


 Nguyễn Nam Bình

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.