Open navigation

Công văn 4952/TCT-CS Xác định thu nhập chịu thuế chi ủng hộ phòng chống COVID19

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 4952/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6037/ĐCT-GĐXH ngày 13/08/2021 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiến nghị bổ sung quy định về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Để kịp thời hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đóng góp vào công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Nghị định số 44/2021/NĐ-CP áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và năm 2021.

- Theo quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP , doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ. Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Liên quan đến kiến nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại công văn số 6037/ĐCT-GĐXH ngày 13/08/2021 nêu trên, Tổng cục Thuế ghi nhận và tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.