Open navigation

Công văn 574/TCT-DNL Chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 574/TCT-DNL
V/v: xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với dự án Chi nhánh Nội Bài của Công ty TNHH Yamaha Việt Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 72295/CT-TTrGCN của Cục thuế TP. Hà Nội về việc chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ:

- Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính;

Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC;

- Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC;

Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 bổ sung Khoản 2a Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC;

Căn cứ các quy định nêu trên và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; trường hợp Công ty không hạch toán riêng được thu nhập chịu thuê cũng như doanh thu, chi phí của dự án Chi nhánh Nội Bài thì Công ty thực hiện xác định thu nhập của Chi nhánh Nội Bài theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư của Chi nhánh Nội Bài đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

Trường hợp năm 2015, 2016 Công ty có các khuôn mẫu đáp ứng điều kiện là TSCĐ đầu tư của Công ty đặt tại địa điểm sản xuất của nhà cung cấp linh kiện trong nước và các khuôn mẫu này chỉ sử dụng để sản xuất linh kiện cung cấp cho Công ty (trong đó có Chi nhánh Nội Bài) theo điều khoản ký kết giữa Công ty và các Nhà cung cấp linh kiện trong nước tại Hợp đồng gia công thì Công ty thực hiện phân bổ nguyên giá khuôn mẫu là TSCĐ đầu tư khi xác định tỷ lệ nguyên giá TSCĐ đầu tư đưa vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh trên tông nguyên giá TSCĐ của doanh nghiệp để xác định thu nhập chịu thuế của Chi nhánh Nội Bài, cụ thể:

- Nếu nguyên giá khuôn mẫu là TSCĐ đầu tư nằm trong phạm vi vốn đầu tư đăng ký ban đầu của dự án Chi nhánh Nội Bài (theo Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ nhất ngày 06/08/2008) thì phần thu nhập tăng thêm từ hoạt động đầu tư khuôn mẫu này được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại công văn số 481/BTC-TCT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài chính.

- Nếu nguyên giá khuôn mẫu là TSCĐ đầu tư vượt trên phần vốn đầu tư đăng ký ban đầu của dự án Chi nhánh Nội Bài (theo Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ nhất ngày 06/08/2008) thì phần thu nhập tăng thêm từ hoạt động đầu tư khuôn mẫu này được hương ưu đãi thuế TNDN theo quy định đối với hoạt động đầu tư mở rộng tại Khoản 4 Điều 10, Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục thuế TP. Hà Nội căn cứ các thông tin, dữ liệu thu thập qua công tác thanh tra để xác định mức độ ưu đãi đầu tư, thực tế đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư và nghĩa vụ thuế TNDN của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam - Chi nhánh Nội Bài theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, PC, Cụ TCDN (BTC);
- Vụ PC, CS, KK&KTT;
 - Lưu: VT, DNL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
 Nguyễn Văn Phụng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.