Open navigation

Công văn 6333/BNV-CCVC Thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng

BỘ NỘI VỤ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 6333/BNV-CCVC
V/v thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Bà Phạm Minh Thư, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An

Trả lời câu hỏi của Bà về thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định: “Người quản lý doanh nghiệp khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo quy định phải tiến hành quy trình xem xét, bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Chủ tịch Hội đng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đng thành viên, Kiểm soát viên có thể được b nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ tại một tập đoàn, tổng công ty, công ty”. Như vậy, tại Nghị định số 97/2015/NĐ-CP chỉ quy định việc bổ nhiệm không quá 02 nhiệm kỳ tại một tập đoàn, tổng công ty hoặc công ty đối với chức danh Chủ tịch Hội đng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đng thành viên, Kiểm soát viên.

2. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán thì thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước là 05 năm, sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng. Nghị định này không quy định thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng.

Trên đây là ý kiến ca Bộ Nội vụ để Bà được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Phòng TM và CN VN (để phối hợp);
 - Lưu: VT, V
ụ CCVC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
Trương Hải Long

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.