Open navigation

Công văn 15161/BTC-CST ngày 31/12/2021 Thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15161/BTC-CST

V/v thuế BVMT đối với nhiên liệu bay

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 31/12/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15, Bộ Tài chính yêu cầu:

- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15; chỉ đạo các đơn vị có liên quan đảm bảo hệ thống quản lý thuế, phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế bảo vệ môi trường theo mức thuế quy định tại Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 để người nộp thuế kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay được thuận lợi, đúng quy định.

- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và triển khai thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 kể từ ngày 01/01/2022.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Các Bộ: Tư pháp, Công thương,
 Tài nguyên và Môi trường;
 - Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Trang thông tin điện tử BTC; TCT, TCHQ;
 - Lưu: VT, Vụ CST(4).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
 Nguyễn Quốc Hưng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.