Open navigation

Công văn 834/LĐTBXH-TCGDNN ngày 21/03/2022 Thực hiện QĐ 2222_QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 834/LĐTBXH-TCGDNN

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 2222/QĐ-TTg), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, hội thảo, lồng ghép trong các hoạt động, sự kiện liên quan để nâng cao nhận thức cho cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, người học và cộng đồng xã hội về mục tiêu và nội dung của Quyết định số 2222/QĐ-TTg.

2. Rà soát, đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong quản lý, quản trị, hoạt động đào tạo nghề nghiệp so với các chỉ tiêu cơ bản của Quyết định số 2222/QĐ-TTg để xây dựng phương án và lộ trình phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số; phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, đổi mới phương pháp dạy và học; phát triển chương trình, nội dung đào tạo phù hợp.

3. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và các nội dung của Quyết định số 2222/QĐ-TTg:

- Xây dựng Chương trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với nhiệm vụ, chương trình chuyển đổi số của Bộ, ngành, địa phương.

- Chủ động đưa nội dung chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp vào chương trình, kế hoạch 5 năm, hằng năm về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học công nghệ và phát triển nhân lực chuyển đổi số của Bộ, ngành và địa phương.

- Chỉ đạo tổ chức lập và phê duyệt dự án đầu tư theo Điều 1, Mục II - Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu và Phụ lục danh mục các nhiệm vụ trọng tâm triển khai chương trình chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, chủ động huy động và phân bổ các nguồn kinh phí hằng năm cho hoạt động chuyển đi số trong giáo dục nghề nghiệp và đồng bộ với nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, bảo đảm đủ vốn để thực hiện các dự án đã phê duyệt.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc quyền quản lý xây dựng kế hoạch, chương trình chuyển đổi số theo mục tiêu của Quyết định 2222/QĐ-TTg.

Đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai các nội dung của Chương trình; hằng năm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã phân công tại mục IV, Điều 1 của Quyết định số 2222/QĐ- TTg và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, điện thoại 0243.9740.333 - máy lẻ 602) để được hướng dẫn giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 - Lưu: VT; TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
 Lê Tấn Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.