Open navigation

Công văn 3436/TCT-KK Giải quyết kiến nghị, vướng mắc của Dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 3436/TCT-KK
V/v giải quyết kiến nghị, vướng mắc của Dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Thuế thành phHà Nội

Tổng cục Thuế nhận được Thông báo số 302/TB-BTC đề ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính về việc giải quyết kiến nghị, vướng mắc của Dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ (sau đây gọi tắt là Dự án TFP hoặc Dự án) và công văn số 11969/CTHN-TTHT ngày 16/4/2021 của Cục Thuế TP Hà Nội báo cáo vướng mắc của Dự án. Về nội dung này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng hoàn thuế GTGT của Dự án TFP:

Ngày 14/7/2021, Nhà tài trợ USAID có công thư gửi Bộ Tài chính xác nhận Văn phòng đại diện Công ty Nathan Associates Inc. tại Hà Nội là tổ chức được chđịnh thực hiện dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ với các chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

a) Hỗ trợ tt cả các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án.

b) Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và quản lý trực tiếp liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội trên cơ scác quy định pháp luật hiện hành về hoàn thuế GTGT đi với Dự án ODA và công thư của Nhà tài trợ USAID nêu trên, xác định VP đại diện Công ty Nathan Associates Inc. tại Hà Nội là đối tượng được hoàn thuế GTGT theo trường hợp hoàn thuế cho tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chđịnh việc quản lý chương trình, dự án.

2. Về xác định thời điểm tính hoàn thuế GTGT của Dự án TFP:

Ngày 09/7/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1148/QĐ-BTC phê duyệt Văn kiện dự án TFP. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế đề nghCục Thuế TP Hà Nội xem xét thời điểm tính hoàn thuế GTGT của Dự án TFP được tính từ khi Văn kiện Dự án TFP được Bộ Tài chính phê duyệt và có hiệu lực.

3. Về hồ sơ hoàn thuế của Dự án TFP:

Căn cứ các quy định tại Khoản 2 Điều 80 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 50 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về hồ sơ hoàn thuế GTGT của Dự án ODA.

Căn cứ các Công thư ngày 19/6/2018 USAID gửi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo USAID tài trợ dự án Tạo Thuận lợi thương mại TFP cho Chính phủ Việt Nam với giá 22 triệu USD, thực hiện trong 5 năm và đối tác thực hiện dự án là Tập đoàn Nathan của Hoa Kỳ; công thư ngày 11/6/2018 gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính thông báo Tập đoàn Nathan thực hiện dự án là cam kết vốn ODA không hoàn lại của nhà tài trợ đối vi Dự án; công thư ngày 14/7/2021 gi Bộ Tài chính xác nhận Văn phòng đại diện Công ty Nathan Associates Inc. tại Hà Nội là tổ chức được chỉ định thực hiện dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ;

Căn cứ xác nhận của Tổng cục Hi quan đối với các hóa đơn đầu vào của Dự án mang tên Dự án TFP và không có mã s thuế.

Tng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ các ni dung nêu trên và thực tế hồ sơ hoàn thuế của Dự án TFP để khẩn trương giải quyết dứt điểm việc hoàn thuế GTGT của Dự án. Báo cáo Tổng cục Thuế kết qugiải quyết trước ngày 18/9/2021 để Tng cục Thuế báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, KK (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
 VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI 
KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.