Open navigation

Nghị quyết 15/NQ-CP Ký Thỏa thuận trong ASEAN cho nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng (MRA BCM)

CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 15/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

 

VỀ VIỆC KÝ THỎA THUẬN THỪA NHẬN LẪN NHAU TRONG ASEAN CHO NHÓM SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG (MRA BCM)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 19/TTr-BXD ngày 21 tháng 10 năm 2021,

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: XD, NG, TP, CT;
- VPCP: PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: PL, NN, TH;
 - Lưu: VT, QHQT(3).đh.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 
 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.