Open navigation

Công văn 17590/BTC-CĐKT Sử dụng tỷ giá hối đoái trong công tác hạch toán kế toán

BỘ TÀI CHÍNH
 ---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 --------------

Số: 17590/BTC-CĐKT
V/v sử dụng tỷ giá hối đoái trong công tác hạch toán kế toán

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam

Trả lời Công văn số 181105/CV/ARION ngày 18/11/2015 của Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam về việc sử dụng tỷ giá hối đoái trong công tác hạch toán kế toán, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Do đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty là USD nên đối với các giao dịch phát sinh bằng VNĐ và việc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc nguyên tệ VNĐ thì cách hiểu của Quý Công ty là phù hợp với quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC. Cụ thể như sau:

(1) Đối với các khoản nợ phải thu, doanh thu bằng VNĐ: Về bản chất khi doanh nghiệp phát sinh khoản phải thu bằng VNĐ thì để có USD doanh nghiệp phải bán VNĐ cho Ngân hàng để lấy USD, khi đó Ngân hàng sẽ mua VNĐ và thanh toán bằng USD. Vì vậy doanh nghiệp áp dụng tỷ giá mua VNĐ (tức là tỷ giá bán USD) của Ngân hàng để hạch toán.

(2) Đối với các khoản nợ phải trả, chi phí chưa được thanh toán cho người bán bằng VNĐ: Về bản chất Doanh nghiệp sẽ phải bán USD và mua VNĐ để trả nợ, khi đó Ngân hàng sẽ bán VNĐ cho Doanh nghiệp để lấy USD. Vì vậy Doanh nghiệp sẽ sử dụng tỷ giá bán VNĐ (tức là tỷ giá mua USD) của Ngân hàng để hạch toán kế toán.

Riêng đối với các giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại tệ (không qua các tài khoản phải trả): Do doanh nghiệp sẽ không phải mua ngoại tệ để thanh toán nên theo nguyên tắc thận trọng thì tài sản không được đánh giá cao hơn giá trị có thể thu hồi thì doanh nghiệp áp dụng tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thực hiện thanh toán.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
 - Vụ Pháp chế;

- Lưu VT, Vụ CĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
VÀ KIỂM TOÁN
 Đặng Thái Hùng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.