Open navigation

Công văn 1959/TCT-CS Thuế suất thuế tài nguyên đất sét

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 1959/TCT-CS
V/v thuế suất thuế tài nguyên đất sét.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Trả lời Công văn số 190/CT-TTHT ngày 09/2/2015 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về áp dụng thuế suất thuế tài nguyên đối với đất sét sản xuất xi măng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 7, điểm 9, điểm 11, Mục II Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định:

Loại tài nguyên:

Thuế suất (%)

7

Đất làm gạch

10

9

Sét chịu lửa

10

11

Cao lanh

10

Căn cứ quy định về mức thuế suất thuế tài nguyên quy định nêu trên, Cục Thuế liên hệ với đơn vị khai thác tài nguyên đề nghị cung cấp tài liệu về loại đất sét khai thác làm nguyên liệu sản xuất xi măng để áp dụng thuế suất thuế tài nguyên đối với loại đất sét tương ứng. Trường hợp, nếu xác định đơn vị khai thác đất sét chịu lửa thì kê khai riêng sét chịu lửa và áp dụng thuế suất thuế tài nguyên là 10%.

Tổng cục Thuế để Cục Thuế được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC), CST;
- Vụ PC-TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.