Open navigation

Công văn 4941/TCT-CS Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 4941/TCT-CS
V/v trả lời kiến nghị của Hiệp hội Thanh long Bình Thuận

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11803/CTBTH-TTKT1 ngày 23/11/2021 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị xem xét giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội Thanh long Bình Thuận về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nội dung kiến nghị như sau:

“Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dài hạn như: miễn, giảm, kéo giãn, khoanh nợ và gia hạn thuế; miễn giảm tiền thuê đất; giảm 50% thuế TNDN phải nộp của năm 2021 và giảm 30% thuế TNDN 03 năm liên kể từ khi công bố hết dịch; giảm 50% thuế GTGT trong 02 năm kế tiếp 2022 - 2023 và mong muốn được miễn tiền chậm nộp thuế phát sinh trong năm 2020.”

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, trong năm 2021, Chính phủ, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp về chính sách thuế, phí và lệ phí, cụ thể:

- Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

- Tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2021 (Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021).

- Tiếp tục thực hiện giảm mức thu hơn 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 áp dụng kể từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính).

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó thực hiện giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

- Ngày 19/10/2021, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Cụ thể: Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019; Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định; Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với một số hàng hóa, dịch vụ nhất định; Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.

- Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

- Ngày 31/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, áp dụng trong năm 2020 và 2021.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc thực hiện các giải pháp đã ban hành, theo dõi sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong mọi ngành nghề, lĩnh vực, cân đối với điều kiện của ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền, ban hành theo thẩm quyền các giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất phù hợp với diễn biến thực tế để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 thời gian tới.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết và trả lời Hiệp hội Thanh long Bình Thuận./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT; CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.