Open navigation

Công văn 4532/TCT-CS Miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 4532/TCT-CS
V/v: chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn 1924/CT-HKDCN ngày 19/8/2021 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về vướng mắc trong giải quyết miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (đã được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước);

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo hồ sơ gửi kèm thì dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định chủ trì thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định để xác định hai thửa đất (4.127,2 m2 và 121,3 m2 mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có 02 Quyết định cho thuê đất số 1946/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 và số 2760/QĐ-UBND ngày 1/7/2021) để xây dựng tuyến đường dây 110 KV đấu nối Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp có phải dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới hay không và có thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp hay không; trên cơ sở đó mới xem xét và xác định mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để báo cáo);
- Vụ CST, Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.