Open navigation

Công văn 988/LĐTBXH-TCGDNN ngày 01/04/2022 Tăng cường đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 988/LĐTBXH-TCGDNN

V/v tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ 15/10/2021 (thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP[1]), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; sắp xếp, bố trí nguồn lực, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của địa phương; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Việc tổ chức hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hằng năm, gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) về tình hình triển khai hỗ trợ hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo phạm vi quản lý để tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; địa chỉ: Tòa nhà Minori, số 67A Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; điện thoại: 0243.9740333 - số máy lẻ 605; email: dttx.gdnn@molisa.gov.vn) để phối hợp triển khai.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm triển khai, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTTT Bộ LĐTB&XH (để đăng tải);
- Trang TTĐT TCGDNN (để đăng tải);
- Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố;
 - Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Tấn Dũng

 

 


[1] Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.