Open navigation

Công văn 1398/BXD-TCCB ngày 25/04/2022 Thực hiện Quyết định 2222_QĐ-TTg

BỘ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1398/BXD-TCCB

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 834/BLĐTBXH-TCGDNN ngày 21/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Quyết định số 2222/QĐ-TTg). Bộ Xây dựng yêu cầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp thông qua các hội nghị, hội thảo, lồng ghép trong các hoạt động, sự kiện liên quan của đơn vị để nâng cao nhận thức của Lãnh đạo, viên chức, người lao động và người học về mục tiêu và nội dung của Quyết định số 2222/QĐ-TTg.

2. Rà soát, đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong quản trị, hoạt động đào tạo nghề nghiệp so với các chỉ tiêu cơ bản của Quyết định số 2222/QĐ-TTg để xây dựng phương án và lộ trình phát triển nền tảng, thiết bị và học liệu số; phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp của đơn vị, đổi mới phương pháp dạy và học; phát triển chương trình, nội dung đào tạo phù hợp.

3. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và các nội dung của Quyết định số 2222/QĐ-TTg:

- Xây dựng Kế hoạch, Chương trình chuyển đổi số theo các mục tiêu của Quyết định số 2222/QĐ-TTg đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với nhiệm vụ, chương trình chuyển đổi số của Bộ Xây dựng.

- Chủ động đề xuất nội dung chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp vào chương trình, kế hoạch 5 năm, hằng năm về phát triển khoa học công nghệ và phát triển nhân lực chuyển đổi số của Bộ Xây dựng.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31 tháng 12 để tổng hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
 - Lưu VT, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Sinh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.