Open navigation

Quyết định 1187/QĐ-BHXH ngày 24/05/2022 Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1187/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢM TRỪ MỨC ĐÓNG TRONG GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ THEO HỘ GIA ĐÌNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Bảo him y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật s 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo him y tế;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo him y tế;

Căn cứ Nghị định s 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, Chánh Văn phòng, Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

 

 

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (để b/c);
- Các Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP, QP, CA;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- HĐQL - BHXHVN;
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH Bộ QP,CA;
 - Lưu: VT, TST.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

 


QUY TRÌNH

GIẢM TRỪ MỨC ĐÓNG TRONG GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ THEO HỘ GIA ĐÌNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-BHXH ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định trình tự giải quyết thủ tục giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ quốc gia và Cng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; bảo hiểm xã hội các quận, huyện và người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

2. Giải thích từ ngữ

2.1. Các từ viết tắt

a) BHXH là chữ viết tắt của cụm từ "bảo hiểm xã hội".

b) BHYT là chữ viết tắt của cụm từ "bảo hiểm y tế".

c) HGĐ là chữ viết tắt của cụm từ "hộ gia đình".

d) CSDL là chữ viết tắt của cụm từ "cơ sở dữ liệu".

2.2. Giải thích từ ngữ

a) Người tham gia là thành viên HGĐ đã kê khai và được cấp mã số BHXH trong CSDL HGĐ.

b) Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 1(sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1. Kê khai hồ sơ

Người kê khai lựa chọn thực hiện việc kê khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cng Dịch vụ công BHXH (Nếu kê khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hệ thống sẽ tự động điều hướng về Cổng Dịch vụ công BHXH) và thực hiện kê khai đầy đủ các trường thông tin, bao gồm:

a) Thông tin Chủ hộ: Họ tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân;

b) Danh sách các thành viên có cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú đề nghị gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình: mã số thẻ BHYT, họ và tên, ngày tháng năm sinh, gii tính, quan hệ với chủ hộ, số tháng đề nghị gia hạn.

Bước 2. Trình tự giải quyết hồ sơ trực tuyến

Sau khi kê khai đy đủ thông tin, Hệ thống phn mềm tự động kiểm tra, đối chiếu, xác thực thông tin các thành viên HGĐ có cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú với CSDL quốc gia về Dân cư:

1. Trường hợp Hệ thống phần mềm xác thực thông tin các thành viên trong CSDL quốc gia về Dân cư không cùng đăng ký thường trú hoặc không cùng đăng ký tạm trú: thông báo đến người kê khai: “Các thành viên kê khai không cùng địa chỉ thường trú hoặc không cùng địa chỉ tạm trú trong CSDL quốc gia về dân cư, đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan công an nơi cư trú để được hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh thông tin nơi cư trú của các thành viên.”2.

2. Trường hợp Hệ thống phn mềm xác thực thông tin các thành viên trong CSDL quốc gia về Dân cư có cùng đăng ký thường trú hoặc có cùng đăng ký tạm trú: tự động thực hiện xác thực tiếp tình trạng tham gia BHYT của từng thành viên trong CSDL BHXH Việt Nam và xác định chính xác số tiền phải đóng của từng thành viên HGĐ theo thứ tự được giảm trừ mức đóng BHYT HGĐ (áp dụng theo quy định hiện hành của Luật BHYT) để thông báo cho người kê khai số tiền phải nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công (có chi tiết: số tiền của từng mã số thẻ BHYT tương ứng với thời gian gia hạn từng thẻ).

Bước 3. Nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công

Người kê khai thực hiện nộp tiền trực tuyến trên thông báo số tiền phải nộp theo hướng dẫn.

Bước 4. Phân bổ tiền trong Hệ thống cơ quan BHXH

Sau khi nhận được tiền đóng của người kê khai từ hệ thống ngân hàng, Hệ thống phần mềm tự động đối chiếu chứng từ chuyển tiền của ngân hàng với thông tin gia hạn thẻ; tự động phân bổ số tiền, tự động cập nhật phát sinh thu, tự động gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT tại cơ quan BHXH (nơi người tham gia BHYT trước khi gia hạn).

c 5. Trả kết quả cho người kê khai

Sau khi thực hiện thanh toán thành công, Hệ thống phần mềm thông báo tới người kê khai:

- Biên lai thu tiền.

- Thông báo kết quả gia hạn thành công của từng người tham gia: “Người tham gia tiếp tục sử dụng thẻ BHYT (đã cấp) đi khám chữa bệnh kể từ ngày nhận được thông báo này”.

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Xây dựng Hệ thống các phần mềm đáp ứng theo đúng yêu cầu của Quyết định này.

- Phối hợp với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an để thực hiện xác thực thông tin kê khai của người dân trên Cổng Dịch vụ công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giám sát việc triển khai, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện theo Quyết định này.

4. BHXH các tỉnh, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch truyền thông về các tính năng, tiện ích, hướng dẫn người tham gia đăng ký giao dịch điện tử trên Cổng Dịch vụ công với cơ quan BHXH.

- Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân lựa chọn gia hạn thẻ theo dõi và quản lý người tham gia theo quy định hiện hành.

- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và chỉ đạo việc giải quyết xử lý các phản ánh, kiến nghị của người tham gia. Trường hợp phản ánh kiến nghị của người tham gia có liên quan với cơ quan BHXH khác, cơ quan BHXH nơi tiếp nhận phải chủ động phối hợp với cơ quan BHXH nơi có liên quan để giải quyết./.

 

 

 

 

 


1 Theo khoản 2 Điều 37 Luật cư trú năm 2020

2 Để tiếp tục gia hạn thẻ BHYT HGĐ có giảm trừ mức đóng trên Cổng dịch vụ Công, đề nghị người kê khai thực hiện đăng nhập và kê khai từ Bước 1 của Quy trình này.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.